Commissioning

Com­mis­sio­ning jest pro­ce­sem, któ­ry ma na celu spraw­dze­nie czy wszyst­kie nad­zo­ro­wa­ne insta­la­cje, dzia­ła­ją zgod­nie z prze­zna­cze­niem i wyma­ga­nia­mi Inwe­sto­ra, zawar­ty­mi w doku­men­ta­cji Owner’s Pro­ject Requ­ire­ments (OPR), a tak­że wytycz­ny­mi do pro­jek­to­wa­nia Basis of Design (BoD).

Sprawdź ofe­ro­wa­ne przez nas usłu­gi w zakre­sie pro­ce­su Com­mis­sio­ning.

Zachę­ca­my rów­nież do zapo­za­nia się z pro­jek­ta­mi zre­ali­zo­wa­ny­mi przez naszą fir­mę w zakre­sie pro­ce­su Com­mis­sio­ning.

Chcesz dowie­dzieć się wię­cej? Skon­tak­tuj się z nami.