Realizacje

Realizacje Go4Energy obejmują projekty z zakresu:

  • cer­ty­fi­ka­cji LEED, BREEAM, Gre­en Buil­dingGBS
  • wyko­na­nia usług Com­mis­sio­ningGre­enFM
  • prze­pro­wa­dze­nia nad­zo­rów budow­la­nych inwe­sty­cji i audy­tów ener­ge­tycz­nych przed­się­biorstw
  • przy­go­to­wa­nia spe­cja­li­stycz­nych symu­la­cji kom­pu­te­ro­wych i świa­dectw cha­rak­te­ry­sty­ki ener­ge­tycz­nej.