Kariera

Obec­nie pro­wa­dzi­my rekru­ta­cję do dzia­łu BREEAM na sta­no­wi­sko: Asses­sor BREEAM

Miej­sce pra­cy: War­sza­wa

Zakres obo­wiąz­ków:

 • Pro­wa­dze­nie cer­ty­fi­ka­cji BREEAM, doradz­two w zakre­sie zrów­no­wa­żo­ne­go budow­nic­twa,
 • Opra­co­wa­nie doku­men­tów na cele cer­ty­fi­ka­cji BREEAM (w języ­ku angiel­skim),
 • Spraw­dza­nie doku­men­ta­cji pod wzglę­dem wymo­gów cer­ty­fi­ka­cji (w tym doty­czą­cej wybra­nych mate­ria­łów budow­la­nych i wykoń­cze­nio­wych),
 • Prze­pro­wa­dza­nie inspek­cji na pla­cu budo­wy pod wzglę­dem wymo­gów cer­ty­fi­ka­cji,
 • Rapor­to­wa­nie na potrze­by cer­ty­fi­ka­cji BREEAM,
 • Koor­dy­na­cja prze­pły­wu infor­ma­cji oraz gro­ma­dze­nie doku­men­ta­cji.

Wyma­ga­nia:

 • Absol­went lub stu­dent ostat­nie­go roku stu­diów Magi­ster­skich Wydzia­łu Insta­la­cji Budow­la­nych, Hydro­tech­ni­ki i Inży­nie­rii Śro­do­wi­ska, Inży­nie­rii Lądo­wej lub Archi­tek­tu­ry,
 • Licen­cja Asses­so­ra BREEAM,
 • Bar­dzo dobra zna­jo­mość języ­ka angiel­skie­go w mowie i piśmie (waru­nek koniecz­ny),
 • Obsłu­ga pro­gra­mów – Auto­CAD, pakiet MC Offi­ce,
 • Komu­ni­ka­tyw­ność, samo­dziel­ność, dokład­ność,
 • Mile widzia­ne doświad­cze­nie w cer­ty­fi­ka­cji.

Ofe­ru­je­my:

 • Pra­cę w przy­ja­znej atmos­fe­rze w cen­trum War­sza­wy,
 • Współ­pra­cę z naj­więk­szy­mi fir­ma­mi sek­to­ra budow­la­ne­go,
 • Pra­cę przy reno­mo­wa­nych i pre­sti­żo­wych pro­jek­tach,
 • Moż­li­wość roz­wo­ju zawo­do­we­go.

Rekru­ta­cja:

Pro­si­my o prze­sła­nie CV na adres: rekrutacja@​g4e.​pl w tytu­le maila wpi­su­jąc " Asses­sor BREEAM"

CV aby mogły być roz­pa­try­wa­ne i prze­cho­wy­wa­ne przez nas powin­ny zawie­rać klau­zu­le:

 • "Wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych zawar­tych w mojej ofer­cie pra­cy dla potrzeb nie­zbęd­nych do reali­za­cji pro­ce­su rekru­ta­cji zgod­nie z Usta­wą z dnia 29.08.1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych. (Dz.U. z 1997, nr133,poz 883)"
 • Wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie przez Go4Energy moich danych oso­bo­wych zawar­tych w mojej ofer­cie pra­cy dla potrzeb nie­zbęd­nych do reali­za­cji pro­ce­su rekru­ta­cji. Dodat­ko­wo wyra­żam zgo­dę na umiesz­cze­nie moich danych zawar­tych w ofer­cie pra­cy w bazie rekru­ta­cyj­nej admi­ni­stro­wa­nej przez Go4Energy w przy­pad­ku zawar­cia w nich danych w zakre­sie szer­szym niż wyma­ga­ny prze­pi­sa­mi Kodek­su pra­cy oraz w sytu­acji, gdy kan­dy­dat chce, aby dane zosta­ły umiesz­czo­ne w bazie rekru­ta­cyj­nej.”