Kariera

Obec­nie pro­wa­dzi­my rekru­ta­cję do dzia­łu LEED na sta­no­wi­sko: Kon­sul­tant ds. cer­ty­fi­ka­cji LEED

Zakres obo­wiąz­ków:

- Współ­pra­ca z ase­so­rem LEED AP, Gene­ral­nym Wyko­naw­cą i pod­wy­ko­naw­ca­mi w zakre­sie cer­ty­fi­ka­cji LEED
– Opra­co­wa­nie doku­men­tów na cele cer­ty­fi­ka­cji LEED (w języ­ku angiel­skim)
– Spraw­dza­nie doku­men­ta­cji pod wzglę­dem wymo­gów cer­ty­fi­ka­cji (w tym doty­czą­cej wybra­nych mate­ria­łów budow­la­nych i wykoń­cze­nio­wych)
– Prze­pro­wa­dza­nie inspek­cji na pla­cu budo­wy pod wzglę­dem wymo­gów cer­ty­fi­ka­cji
– Rapor­to­wa­nie na potrze­by cer­ty­fi­ka­cji LEED
– Koor­dy­na­cja prze­pły­wu infor­ma­cji oraz gro­ma­dze­nie doku­men­ta­cji

Kogo szu­ka­my – wyma­ga­nia:
– Absol­went stu­diów Magi­ster­skich Wydzia­łu Insta­la­cji Budow­la­nych, Hydro­tech­ni­ki i Inży­nie­rii Śro­do­wi­ska, Inży­nie­rii Lądo­wej lub Archi­tek­tu­ry
– Bar­dzo dobra zna­jo­mość języ­ka angiel­skie­go w mowie i piśmie
– Obsłu­ga pro­gra­mów – Auto­CAD, pakiet Offi­ce
– Komu­ni­ka­tyw­ność, samo­dziel­ność, dokład­ność

Mile widzia­ne:
– Zna­jo­mość pro­ce­su cer­ty­fi­ka­cji budyn­ków w sys­te­mie LEED
– Doświadczenie/​praktyki na budo­wie
– Zna­jo­mość pro­ce­su pro­jek­to­we­go i wyko­naw­cze­go
– Zna­jo­mość insta­la­cyj­nych sys­te­mów budyn­ko­wych, np. HVAC

Ofe­ru­je­my:
– Pra­cę w przy­ja­znej atmos­fe­rze w cen­trum War­sza­wy
– Sze­ro­ki zakres obo­wiąz­ków dają­cy moż­li­wość roz­wo­ju zawo­do­we­go
– Współ­pra­cę z naj­więk­szy­mi fir­ma­mi sek­to­ra budow­la­ne­go
– Pra­cę przy reno­mo­wa­nych i pre­sti­żo­wych pro­jek­tach

Rekru­ta­cja:

Pro­si­my o prze­sła­nie CV na adres: rekrutacja@​g4e.​pl w tytu­le maila wpi­su­jąc " Kon­sul­tant ds. cer­ty­fi­ka­cji LEED"

CV aby mogły być roz­pa­try­wa­ne i prze­cho­wy­wa­ne przez nas powin­ny zawie­rać klau­zu­le:

  • "Wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych zawar­tych w mojej ofer­cie pra­cy dla potrzeb nie­zbęd­nych do reali­za­cji pro­ce­su rekru­ta­cji zgod­nie z Usta­wą z dnia 29.08.1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych. (Dz.U. z 1997, nr133,poz 883)"
  • Wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie przez Go4Energy moich danych oso­bo­wych zawar­tych w mojej ofer­cie pra­cy dla potrzeb nie­zbęd­nych do reali­za­cji pro­ce­su rekru­ta­cji. Dodat­ko­wo wyra­żam zgo­dę na umiesz­cze­nie moich danych zawar­tych w ofer­cie pra­cy w bazie rekru­ta­cyj­nej admi­ni­stro­wa­nej przez Go4Energy w przy­pad­ku zawar­cia w nich danych w zakre­sie szer­szym niż wyma­ga­ny prze­pi­sa­mi Kodek­su pra­cy oraz w sytu­acji, gdy kan­dy­dat chce, aby dane zosta­ły umiesz­czo­ne w bazie rekru­ta­cyj­nej.”