Kontakt

Dane fir­my:
GO4IT Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Bia­ło­brze­ska 68/​64
02 – 325 War­sza­wa
NIP: 701−035−54−58
KRS: 0000434398
Adres kore­spon­den­cyj­ny, biu­ro:
ul. Łuc­ka 18 lok. 112 i 114
00 – 845 War­sza­wa
biuro@​g4e.​pl
+48 500 129 506
Dział mar­ke­tin­gu i sprze­da­ży:
+48 515 382 917
salesandmarketing@​g4e.​pl

Jak prze­twa­rza­my Pań­stwa dane? (Obo­wią­zek infor­ma­cyj­ny)

1) Zakres danych: prze­twa­rza­my nastę­pu­ją­ce kate­go­rie Pań­stwa danych: dane iden­ty­fi­ka­cyj­ne (imię, nazwi­sko, sta­no­wi­sko służ­bo­we, miej­sce pra­cy – fir­ma pod­mio­tu gospo­dar­cze­go), dane kon­tak­to­we (numer tele­fo­nu, adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej) oraz kore­spon­den­cyj­ne (adres sie­dzi­by pod­mio­tu gospo­dar­cze­go);

2) Admi­ni­stra­tor: Admi­ni­stra­to­rem Pań­stwa danych oso­bo­wych jest Go4IT sp. z o.o. sp.k. z sie­dzi­bą w War­sza­wie przy ul. Bia­ło­brze­skiej 68 lok. 64, 02 – 325 War­sza­wa wpi­sa­na do Reje­stru Przed­się­bior­ców pro­wa­dzo­ne­go przez Sąd Rejo­no­wy dla m.st. War­sza­wy w War­sza­wie, XII Wydział Gospo­dar­czy pod nume­rem KRS 0000434398, NIP 701 035 54 58, (Go4IT);

3) Inspek­tor ochro­ny danych: Admi­ni­stra­tor danych nie wyzna­czył inspek­to­ra ochro­ny danych w związ­ku z bra­kiem takie­go obo­wiąz­ku wyni­ka­ją­ce­go z RODO (art. 37 RODO);

4) Cele i pod­sta­wa prze­twa­rza­nia:

Pań­stwa dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne w nastę­pu­ją­cym celu:

a) wymia­ny kore­spon­den­cji doty­czą­cej rela­cji biz­ne­so­wych pomię­dzy Pań­stwem a Go4IT, w tym udzie­le­nia odpo­wie­dzi na zgło­szo­ne przez Pań­stwa zapy­ta­nia doty­czą­ce usług świad­czo­nych przez Go4IT (pod­sta­wa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
b) wewnętrz­nych celów admi­ni­stra­cyj­nych Go4IT, w tym sta­ty­sty­ki i rapor­to­wa­nia wewnętrz­ne­go Go4IT będą­cych reali­za­cją nasze­go praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su (pod­sta­wa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c) archi­wal­nym (dowo­do­wym) będą­cym reali­za­cją nasze­go praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su zabez­pie­cze­nia infor­ma­cji na wypa­dek praw­nej potrze­by wyka­za­nia fak­tów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) ewen­tu­al­ne­go usta­le­nia, docho­dze­nia lub obro­ny przed rosz­cze­nia­mi będą­ce­go reali­za­cją nasze­go praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su (pod­sta­wa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) roz­pa­try­wa­nia skarg, w przy­pad­ku ich wnie­sie­nia, na jakość świad­czo­nych przez Go4IT usług i spo­so­bu obsłu­gi przez pra­cow­ni­ków Go4IT (pod­sta­wa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

5) Odbior­cy danych: odbior­cą Pań­stwa danych oso­bo­wych będą: fir­my współ­pra­cu­ją­ce w zakre­sie usług IT;

6) Okres prze­cho­wy­wa­nia: Dane prze­twa­rza­ne w opar­ciu o zgo­dę może­my prze­twa­rzać do cza­su, aż wyco­fa­ją Pań­stwo wyra­żo­ną w tym zakre­sie zgo­dę lub usta­li­my, że się zdez­ak­tu­ali­zo­wa­ły. Dane prze­twa­rza­ne na pod­sta­wie praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su admi­ni­stra­to­ra danych może­my prze­twa­rzać do cza­su wypeł­nie­nia praw­nie uza­sad­nio­nych inte­re­sów Go4IT sta­no­wią­cych pod­sta­wę tego prze­twa­rza­nia lub do cza­su wnie­sie­nia przez Pań­stwa sprze­ci­wu wobec takie­go prze­twa­rza­nia. Dane prze­twa­rza­ne w pozo­sta­łym zakre­sie może­my prze­twa­rzać przez okres nie dłuż­szy niż nie dłuż­szy niż 3 lata w przy­pad­ku, gdy repre­zen­tu­ją Pań­stwo pod­miot będą­cy przed­się­bior­cą lub 10 lat w przy­pad­ku, gdy stro­ną kore­spon­den­cji jest oso­ba fizycz­na;

7) Poucze­nie o pra­wach: przy­słu­gu­je Pań­stwu pra­wo dostę­pu do tre­ści swo­ich danych oraz pra­wo ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, pra­wo do prze­no­sze­nia danych, pra­wo wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia danych, pra­wo wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec pro­fi­lo­wa­nia, pra­wo do cof­nię­cia zgo­dy w dowol­nym momen­cie bez poda­nia przy­czy­ny, bez wpły­wu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­re­go doko­na­no na pod­sta­wie zgo­dy przed jej cof­nię­ciem;

8) Pra­wo do skar­gi: przy­słu­gu­je Pań­stwu pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych, gdy uzna­ją Pań­stwo, iż prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych Pań­stwa doty­czą­cych naru­sza prze­pi­sy RODO;

9) Pra­wo do sprze­ci­wu: w każ­dej chwi­li przy­słu­gu­je Pań­stwu pra­wo do wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia Pań­stwa danych na pod­sta­wie praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su, opi­sa­ne­go powy­żej. Prze­sta­nie­my prze­twa­rzać Pań­stwa dane w tych celach, chy­ba że będzie­my w sta­nie wyka­zać, że w sto­sun­ku do tych danych ist­nie­ją dla nas waż­ne praw­nie uza­sad­nio­ne pod­sta­wy, któ­re są nad­rzęd­ne wobec Pań­stwa inte­re­sów, praw i wol­no­ści, lub dane będą nam nie­zbęd­ne do ewen­tu­al­ne­go usta­le­nia, docho­dze­nia lub obro­ny rosz­czeń;

10) Pań­stwa dane oso­bo­we nie pod­le­ga­ją zauto­ma­ty­zo­wa­ne­mu podej­mo­wa­niu decy­zji, w tym pro­fi­lo­wa­niu zwią­za­nym z auto­ma­tycz­nym podej­mo­wa­niem decy­zji;

11) Cof­nię­cie zgo­dy: W przy­pad­ku prze­twa­rza­nia danych na pod­sta­wie wyra­żo­nej zgo­dy w każ­dej chwi­li przy­słu­gu­je Pań­stwu pra­wo do wyco­fa­nia swo­jej zgo­dy kon­takt pisem­ny z Go4IT na adres kore­spon­den­cyj­ny Spół­ki, tj. Go4IT sp. z o.o. sp.k. ul. Łuc­ka 18 lok. 112, 00 – 845 War­sza­wa, bez poda­nia przy­czy­ny, a tak­że bez wpły­wu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­re­go doko­na­no na pod­sta­wie zgo­dy przed jej cof­nię­ciem. W przy­pad­ku sko­rzy­sta­nia z tego pra­wa zaprze­sta­nie­my prze­twa­rza­nia danych w celu obję­tym uprzed­nio wyra­żo­ną zgo­dą.