Kontakt

Kontakt

Dane firmy:

GO4ENERGY sp. z o.o.
ul. Białobrzeska 68/64
02 – 325 Warszawa

NIP: 701−035−54−58
KRS: 0000957847

Biuro, korespondencja:

od 01.04 zmiana siedziby firmy:
ul. Cegłowska 29
01-809 Warszawa

+48 572 291 023
biuro@g4e.pl

Marketing i sprzedaż:

+48 572 291 023
salesandmarketing@g4e.pl

Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana. Skontaktujemy się z Tobą naszybciej jak to będzie możliwe.

Jak przetwarzamy Państwa dane?

1) Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, miejsce pracy – firma podmiotu gospodarczego), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres siedziby podmiotu gospodarczego);

2) Administrator: Administratorem Państwa danych osobowych jest Go4Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cegłowska 29, 01-809 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000957847, NIP 701 035 54 58, (Go4Energy) …

3) Inspektor ochrony danych: Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych w związku z brakiem takiego obowiązku wynikającego z RODO (art. 37 RODO);

4) Cele i podstawa przetwarzania:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:

  • a) wymiany korespondencji dotyczącej relacji biznesowych pomiędzy Państwem a Go4Energy, w tym udzielenia odpowiedzi na zgłoszone przez Państwa zapytania dotyczące usług świadczonych przez Go4Energy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  • b) wewnętrznych celów administracyjnych Go4Energy, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego Go4Energy będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • c) przesyłania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Go4Energy za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  • d) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • e) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • f) rozpatrywania skarg, w przypadku ich wniesienia, na jakość świadczonych przez Go4Energy usług i sposobu obsługi przez pracowników Go4Energy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

5) Odbiorcy danych: odbiorcą Państwa danych osobowych będą: firmy współpracujące w zakresie usług IT;

6) Okres przechowywania: Dane przetwarzane w oparciu o zgodę możemy przetwarzać do czasu, aż wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Go4Energy stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż nie dłuższy niż 3 lata w przypadku, gdy reprezentują Państwo podmiot będący przedsiębiorcą lub 10 lat w przypadku, gdy stroną korespondencji jest osoba fizyczna;

7) Pouczenie o prawach: przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) Prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

9) Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

10) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji;

11) Cofnięcie zgody: W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody kontakt pisemny z Go4Energy na adres korespondencyjny Spółki, tj. Go4Energy sp. z o.o. ul. Łucka 18 lok. 112, 00 – 845 Warszawa, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.