Ludzie są najważniejsi

Jak to się zaczę­ło? Spo­tka­li się na Wydzia­le Inży­nie­rii Śro­do­wi­ska Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej i od począt­ku darzy­li się ogrom­ną sym­pa­tią. Choć dzie­li ich zale­d­wie kil­ka lat róż­ni­cy, to wte­dy jeden z nich był stu­den­tem, a dru­gi wykła­dow­cą. Dziś świet­nie się uzu­peł­nia­ją. Jeden z nich stą­pa twar­do po zie­mi, pil­nu­je kwe­stii ope­ra­cyj­nych, jest otwar­ty na nowe idee, podej­mu­je szyb­kie decy­zje, a intu­icja go nie zawo­dzi. Dru­gi jest …

Złoto dla Park Club w Krakowie

Park Club to luk­su­so­wy obiekt kome­r­cy­j­no-apa­r­ta­­me­n­to­­wy, powsta­ją­cy w jed­nym z naj­pięk­niej­szych i naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych miejsc Kra­ko­wa – na skra­ju kra­kow­skich Błoń. Z jego okien roz­cią­ga się wyjąt­ko­wy widok na Las Wol­ski i Kopiec Kościusz­ki, a tak­że na odda­lo­ny zale­d­wie o krok miej­ski park. Z odda­li nato­miast moż­na dostrzec wie­że kró­lew­skie­go Wawe­lu. Inwe­sty­cję Park Club cha­rak­te­ry­zu­je pro­sto­ta i kom­fort. Jej wnę­trza ofe­ru­ją prak­tycz­ne oraz sprzy­ja­ją­ce warun­ki pra­cy. Dba­łość o deta­le, widocz­na dosłow­nie …

Panattoni Park Pruszków z certyfikatem BREEAM

Panattoni Park Pruszków z certyfikatem BREEAM

Panat­to­ni Park Prusz­ków Hala A to kolej­ny obiekt maga­zy­no­wy w Pol­sce, któ­ry uzy­skał zie­lo­ny cer­ty­fi­kat BREEAM na pozio­mie Good. Fir­ma Go4Energy odpo­wia­da za pro­ces cer­ty­fi­ka­cji inwe­sty­cji wraz z wyko­na­niem ana­liz zasto­so­wa­nych mate­ria­łów budow­la­nych i kom­for­tu ter­micz­ne­go. W kolej­ce cze­ka­ją teraz Hale B i C, któ­re powin­ny otrzy­mać cer­ty­fi­ka­ty jesz­cze w tym roku. Panat­to­ni Park Prusz­ków II to pro­jekt 3 hal maga­zy­no­wych o łącz­nej powierzch­ni 69 313 m2, któ­re powsta­ną …

Partnerstwo na rzecz dostępności

W dniu 3 lip­ca 2018 roku w Mini­ster­stwie Inwe­sty­cji i Roz­wo­ju pod­pi­sa­li­śmy Part­ner­stwo na rzecz dostęp­no­ści, któ­re­go celem jest współ­pra­ca w ramach Pro­gra­mu Dostęp­ność Plus. Dekla­ra­cja sygno­wa­na zosta­ła rów­nież przez Ogól­no­kra­jo­we­go Sto­wa­rzy­sze­nia Wspie­ra­nia Budow­nic­twa Zrów­no­wa­żo­ne­go, któ­re­go fir­ma Go4Energy jest współ­za­ło­ży­cie­lem. Ideą prze­wod­nią part­ner­stwa jest stwo­rze­nie plat­for­my wymia­ny wie­dzy mery­to­rycz­nej pomię­dzy pod­mio­ta­mi, sto­wa­rzy­sze­nia­mi, fir­ma­mi, orga­ni­za­cja­mi, dzia­ła­ją­cy­mi w zakre­sie sze­ro­ko poj­mo­wa­nej dostęp­no­ści. Pod­pi­sa­nie poro­zu­mie­nia sta­no­wi ofi­cjal­ne potwier­dze­nie, …

Top Woman in Real Estate

W pią­tek 11 maja 2018 r. pod­czas uro­czy­stej gali w hote­lu Inter­Con­ti­nen­tal w War­sza­wie pozna­li­śmy wyni­ki I edy­cji kon­kur­su Top Woman in Real Esta­te, któ­re­go celem jest wyła­niać i nagra­dzać nie­zwy­kłe kobie­ty, dzia­ła­ją­ce w bran­ży nie­ru­cho­mo­ści i budow­nic­twa. Uczest­nicz­ki kon­kur­su oce­nia­ne były w nastę­pu­ją­cych kate­go­riach: Busi­ness mana­ge­ment, Inno­va­tion, Busi­ness sup­port, Com­mer­cial sales, Resi­den­tial sales, Acti­vi­ties for gre­en buil­ding, Jour­na­lism, Archi­tec­tu­re and design. Dodat­ko­wo, przy­zna­ne zosta­ły trzy nagro­dy …

Członkostwo w organizacjach

Fir­ma Go4Energy od lat dzia­ła aktyw­nie na rzecz zrów­no­wa­żo­ne­go budow­nic­twa, pro­wa­dząc pro­ce­sy cer­ty­fi­ka­cji budyn­ków i powierzch­ni naj­mu w sys­te­mach LEED, BREEAM, Gre­en Buil­ding Stan­dard czy naj­now­szym WELL Buil­ding Stan­dard i wspie­ra­jąc archi­tek­tów, pro­jek­tan­tów i gene­ral­nych wyko­naw­ców w two­rze­niu eko­lo­gicz­nych obiek­tów. Orga­ni­za­cja USGBC Od 2012 roku Go4Energy jest człon­kiem U.S. Gre­en Buil­ding Coun­cil (USGBC) – orga­ni­za­cji, któ­rej nie­ustan­ną misją jest spra­wiać, by świat był lep­szym miej­scem …