NEW!! – CONSULTING EPIDEMIOLOGICZNY

W zglo­ba­li­zo­wa­nym świe­cie jest coraz więk­sze ryzy­ko powsta­wa­nia epi­de­mii, któ­re mogą roz­po­wszech­niać się na całym świe­cie. Takie pan­de­mie mogą powo­do­wać poważ­ne zakłó­ce­nia w życiu spo­łecz­nym, jak i gospo­dar­ce poszcze­gól­nych kra­jów. Biz­nes jest szcze­gól­nie wraż­li­wy na tego typu per­tur­ba­cje zarów­no ze wzglę­du na opóź­nie­nia w łań­cu­chu dostaw, absen­cję pra­cow­ni­ków, jak i z powo­du utra­ty zaufa­nia klien­tów. Dzię­ki facho­wej wie­dzy oraz podej­mo­wa­niu odpo­wied­nich decy­zji, moż­na dobrze …

Green Building Standard (GBS) uznany w certyfikacji WELL Building Standard

MAMY TO, nasz pol­ski cer­ty­fi­kat Gre­en Buil­ding Stan­dard (GBS) uzna­ny w cer­ty­fi­ka­cji WELL Buil­ding Stan­dard! Miło nam poin­for­mo­wać, że insty­tu­cja zarzą­dza­ją­ca cer­ty­fi­ka­cją WELL (Ine­ter­na­tio­nal WELL Buil­ding Insi­tu­te) uznał GBS jako sys­tem wspie­ra­ją­cy cer­ty­fi­ka­cję WELL Buil­ding Stan­dard. Tym samy GBS dołą­czył do gro­na eli­tar­nych wie­lo­kry­te­rial­nych cer­ty­fi­ka­tów takich jak BREEAM, LEED będą­cych wyznacz­ni­ka­mi stan­dar­dów ryn­ko­wych. Cer­ty­fi­kat GBS został uję­ty w WELL Buil­ding Stan­dard w dzia­le Inno­wa­cji …

DKBE 2019 – druga edycja debaty.

DKBE 2019 – dru­ga edy­cja deba­ty o roli kom­for­tu wewnętrz­ne­go i roz­wią­za­niach insta­la­cyj­nych w nowo­cze­snym budow­nic­twie ener­go­osz­częd­nym Lin­dab wraz z part­ne­ra­mi bran­żo­wy­mi zapra­sza na 2‑gą edy­cję deba­ty o roli kom­for­tu wewnętrz­ne­go i roz­wią­za­niach insta­la­cyj­nych w nowo­cze­snym budow­nic­twie ener­go­osz­częd­nym, któ­ra odbę­dzie się 7 listo­pa­da 2019 r. w War­sza­wie. Kon­fe­ren­cja jest wyda­rze­niem orga­ni­zo­wa­nym co 2 lata, łączą­cym doświad­cze­nie i wie­dzę róż­nych przed­sta­wi­cie­li bran­ży budow­la­nej. Pierw­sza deba­ta, któ­ra odby­ła się w 2017 roku zgro­ma­dzi­ła ponad …

Ludzie są najważniejsi

Jak to się zaczę­ło? Spo­tka­li się na Wydzia­le Inży­nie­rii Śro­do­wi­ska Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej i od począt­ku darzy­li się ogrom­ną sym­pa­tią. Choć dzie­li ich zale­d­wie kil­ka lat róż­ni­cy, to wte­dy jeden z nich był stu­den­tem, a dru­gi wykła­dow­cą. Dziś świet­nie się uzu­peł­nia­ją. Jeden z nich stą­pa twar­do po zie­mi, pil­nu­je kwe­stii ope­ra­cyj­nych, jest otwar­ty na nowe idee, podej­mu­je szyb­kie decy­zje, a intu­icja go nie zawo­dzi. Dru­gi jest …

Złoto dla Park Club w Krakowie

Park Club to luk­su­so­wy obiekt kome­r­cy­j­no-apa­r­ta­­me­n­to­­wy, powsta­ją­cy w jed­nym z naj­pięk­niej­szych i naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych miejsc Kra­ko­wa – na skra­ju kra­kow­skich Błoń. Z jego okien roz­cią­ga się wyjąt­ko­wy widok na Las Wol­ski i Kopiec Kościusz­ki, a tak­że na odda­lo­ny zale­d­wie o krok miej­ski park. Z odda­li nato­miast moż­na dostrzec wie­że kró­lew­skie­go Wawe­lu. Inwe­sty­cję Park Club cha­rak­te­ry­zu­je pro­sto­ta i kom­fort. Jej wnę­trza ofe­ru­ją prak­tycz­ne oraz sprzy­ja­ją­ce warun­ki pra­cy. Dba­łość o deta­le, widocz­na dosłow­nie …

Panattoni Park Pruszków z certyfikatem BREEAM

Panattoni Park Pruszków z certyfikatem BREEAM

Panat­to­ni Park Prusz­ków Hala A to kolej­ny obiekt maga­zy­no­wy w Pol­sce, któ­ry uzy­skał zie­lo­ny cer­ty­fi­kat BREEAM na pozio­mie Good. Fir­ma Go4Energy odpo­wia­da za pro­ces cer­ty­fi­ka­cji inwe­sty­cji wraz z wyko­na­niem ana­liz zasto­so­wa­nych mate­ria­łów budow­la­nych i kom­for­tu ter­micz­ne­go. W kolej­ce cze­ka­ją teraz Hale B i C, któ­re powin­ny otrzy­mać cer­ty­fi­ka­ty jesz­cze w tym roku. Panat­to­ni Park Prusz­ków II to pro­jekt 3 hal maga­zy­no­wych o łącz­nej powierzch­ni 69 313 m², któ­re powsta­ną na …