O nas

Go4Energy to pol­ska fir­ma, któ­ra świad­czy pro­fe­sjo­nal­ne usłu­gi w zakre­sie ana­liz ener­ge­tycz­nych, kom­for­tu ter­micz­ne­go użyt­kow­ni­ków, oświe­tle­nia dzien­ne­go i sztucz­ne­go, jako­ści śro­do­wi­ska i powie­trza wewnętrz­ne­go. Na pod­sta­wie obli­czeń, symu­la­cji i mode­lo­wa­nia zespół Go4Energy opra­co­wu­je wytycz­ne do racjo­na­li­za­cji zuży­cia ener­gii w budyn­kach pro­jek­to­wa­nych. Uzu­peł­nie­nie mode­li teo­re­tycz­nych wyni­ka­mi pomia­rów sta­no­wi zaś bazę dla ana­liz obiek­tów ist­nie­ją­cych.

Dzia­ła­jąc w zgo­dzie z ideą zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju, Go4Energy opra­co­wu­je dłu­go­ter­mi­no­we pro­jek­ty zarzą­dza­nia ener­gią w nie­ru­cho­mo­ściach i zapew­nia doradz­two zwią­za­ne z opty­ma­li­za­cją inwe­sty­cji na eta­pie kon­cep­cyj­nym, pro­jek­to­wym i eks­plo­ata­cyj­nym. Fir­ma dostar­cza tak­że usłu­gę Pro­ject Commissioning'u, Gre­enFM oraz pro­wa­dzi cer­ty­fi­ka­cję BREEAM, LEED, WELLGre­en Buil­ding Stan­dard. Go4Energy świad­czy swo­je usłu­gi m.in. dla gene­ral­nych wyko­naw­ców inwe­sty­cji, dewe­lo­pe­rów komer­cyj­nych i miesz­ka­nio­wych, zarząd­ców nie­ru­cho­mo­ści oraz przed­się­biorstw.

W ofer­cie fir­my znaj­du­ją się mię­dzy inny­mi ana­li­zy zuży­cia ener­gii w budyn­ku, kom­for­tu ter­micz­ne­go użyt­kow­ni­ków, oświe­tle­nia dzien­ne­go, jako­ści śro­do­wi­ska i powie­trza wewnętrz­ne­go. Na pod­sta­wie obli­czeń, symu­la­cji i mode­lo­wa­nia two­rzo­ne są pro­jek­ty racjo­na­li­za­cji zuży­cia ener­gii w budyn­kach pro­jek­to­wa­nych. Uzu­peł­nie­nie mode­li teo­re­tycz­nych wyni­ka­mi pomia­rów sta­no­wi zaś bazę ana­liz dla budyn­ków ist­nie­ją­cych.

Zapo­znaj się z ofe­ro­wa­ny­mi przez nas usłu­ga­mi.

Wie­lo­let­nie doświad­cze­nie, wie­dza i wyko­rzy­sta­nie naj­no­wo­cze­śniej­szych metod nauko­wych, tech­nicz­nych
i inży­nier­skich pozwa­la na zna­le­zie­nie wła­ści­wych roz­wią­zań tech­nicz­nych i praw­nych racjo­na­li­zu­ją­cych zuży­cie ener­gii i opty­ma­li­zu­ją­cych zarzą­dza­nie budyn­ka­mi.

audyt energetyczny budynków BREEAM RecognitionJeste­śmy fir­mą licen­cjo­no­wa­ną przez bry­tyj­ską orga­ni­za­cję BRE (Buil­ding Rese­arch Esta­bli­sh­ment) do pro­wa­dza­nia pro­ce­su cer­ty­fi­ka­cji BREEAM dla budyn­ków ener­go­osz­częd­nych.

Od wrze­śnia 2012 r. jeste­śmy człon­ka­mi ame­ry­kań­skie­go sto­wa­rzy­sze­nia budow­nic­twa eko­lo­gicz­ne­go USGBC (U.S. Gre­en Buil­ding Coun­cil). Jako człon­ko­wie wspie­ra­my ideę zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju oraz pra­ce nad dosko­na­le­niem sys­te­mu cer­ty­fi­ka­cji LEED (Leader­ship in Ener­gy and Envi­ron­men­tal Design) dla budyn­ków ener­go­osz­częd­nych.

audyt energetyczny, Go4Energy Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Wspierania Budownictwa ZrównoważonegoJeste­śmy człon­kiem Ogól­no­kra­jo­we­go Sto­wa­rzy­sze­nia Wspie­ra­nia Budow­nic­twa Zrów­no­wa­żo­ne­go, któ­re powsta­ło z ini­cja­ty­wy firm z sek­to­ra nie­ru­cho­mo­ści komer­cyj­nych. Wspól­nie wspie­ra­my dzia­łal­ność edu­ka­cyj­ną w zakre­sie budow­nic­twa eko­lo­gicz­ne­go i ener­go­osz­częd­ne­go w Pol­sce.

audyt energetyczny G4E jest członkiem Polskiego Komitetu NormalizacyjnegoJeste­śmy człon­kiem Komi­te­tu Tech­nicz­ne­go nr 307 ds. Zrów­no­wa­żo­ne­go Budow­nic­twa dzia­ła­ją­ce­go w ramach Pol­skie­go Komi­te­tu Nor­ma­li­za­cyj­ne­go. Zakres tema­tycz­ny prac Komi­te­tu obej­mu­je mię­dzy inny­mi meto­dy oce­ny budyn­ków ist­nie­ją­cych jak rów­nież nowo­pow­sta­łych według zasad zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju.

audyt energetyczny RICS - Real Estate Management SystemGo4Energy wpro­wa­dza sys­tem Real Esta­te Mana­ge­ment Sys­tem dostar­cza­ny przez RICS, któ­ry ma na celu pod­nie­sie­nie jako­ści obsłu­gi klien­tów i zapew­nie­niu naj­wyż­szych mię­dzy­na­ro­do­wych stan­dar­dów pra­cy.

As part of our com­mit­ment to servi­ce excel­len­ce, Go4Energy has reso­lved to adopt the RICS Real Esta­te and Agen­cy Bro­ke­ra­ge Stan­dards (REABS) and Real Esta­te Mana­ge­ment Stan­dards (REMS) as best prac­ti­ce for our depart­ment in Poland. The RICS Real Esta­te Agen­cy and Bro­ke­ra­ge Stan­dards pro­vi­de best prac­ti­ce guidan­ce for real esta­te agents and bro­kers thro­ugho­ut the world. Pro­tec­tion and exper­ti­se are valu­es at the heart of the RICS Real Esta­te Mana­ge­ment (REM) Guidan­ce Note, which outli­nes how real esta­te mana­gers con­duct the­ir busi­ness.

The pur­po­se of the docu­ments is to ensu­re that clients rece­ive objec­ti­ve advi­ce, deli­ve­red in a pro­fes­sio­nal man­ner that is con­si­stent with inter­na­tio­nal­ly reco­gni­zed stan­dards.
Both docu­ments com­pri­ses high level prin­ci­ples which outli­ne a cul­tu­re of fair­ness and trans­pa­ren­cy.”