Analiza i redukcja śladu węglowego

Analiza i redukcja śladu węglowego

Analiza i redukcja śladu węglowego – neutralność klimatyczna

Szacuje się, że sektor budowlany odpowiada za ponad 1/3 światowych emisji dwutlenku węgla (choć w Europie wskaźnik ten sięga nawet 43%). Podczas gdy, około ¾ z nich wynika z eksploatacji budynku, czyli między innymi zużycia energii, elektrycznej czy paliw kopalnych oraz wody, to pozostałą część przypisuje się wbudowanemu śladowi węglowemu, czyli procesom produkcji materiałów, wznoszenia budynków, a także ich późniejszym rozbiórkom. Liczby te skłaniają nas do myślenia, jak istotne w dzisiejszej branży budowlanej jest skupienie się nie tylko na energooszczędności budynków w fazie użytkowej, ale także emisyjności poszczególnych materiałów użytych do budowy.

Skutki nadmiernych emisji i zmian klimatu zaczęły zauważać organizacje międzynarodowe i ich rządy. W 2015 roku kraje przyjęły plan porozumienia Paryskiego, który ma złagodzić skutki załamania klimatycznego. Zauważono, iż wzrost średniej temperatury o więcej niż 2oC powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej spowoduje nieodwracalne zmiany na Świecie. Aby tego uniknąć uzgodniono plan, który zakłada, iż do 2050 roku Europa stanie się pierwszym neutralnie klimatycznym kontynentem. Kamieniem milowym na tej drodze jest tzw. „FIT for 55”, czyli ograniczenie emisji do 2030 roku o co najmniej 55% (w odniesieniu do roku bazowego 1990). Cel ten możliwy jest do osiągnięcia, ale wymaga wielu zmian wprowadzonych tu i teraz. Dlatego, niewystarczające będzie zachowanie aktualnego stanu emisji, lecz należy redukować je na każdym możliwym etapie, nie tylko budowy, ale także użytkowania i rozbiórki budynków.

Osiągnięcie neutralności klimatycznej nie oznacza oczywiście, że nasze budynki po 2050 roku będą samowystarczalne, a ich wybudowanie będzie wiązało się z zerowym poziomem emisji CO2. Natomiast dążyć będziemy do zerowego bilansu gazów cieplarnianych bazując na metodach zmniejszania emisji na drodze dekarbonizacji i offsetowania. Jakie zatem kroki powinniśmy podjąć by dążyć do celu „FIT for 55”?

Bardzo ważne są nie tylko zmiany globalne, ale i lokalne. Dlatego firmy muszą zacząć wyznaczać WIARYGODNY ŚLAD WĘGLOWY swoich nieruchomości, aby określić możliwości i cele dekarbonizacji (redukcję emisji CO2). Poprzez ślad węglowy, czy ślad ekologiczny rozumiemy całkowitą emisję gazów cieplarnianych w całym cyklu życia obiektu. Składają się na niego 4 odrębne działy określone w normie EN 15978. Wejściowy ślad węglowy (faza A1-A5) określa emisję podczas fazy wyrobu materiałów (w tym także ich wydobycia) oraz wznoszenia obiektu wraz z transportem gotowych materiałów. Drugim składnikiem jest wbudowany ślad węglowy (faza B1-B7), którego ilość jest definiowana poprzez sposób użytkowania budynku, konserwacje i ich ilość, naprawy i wymiany danych elementów. Operacyjny ślad węglowy dotyczy zużycia energii, natomiast ostatnim elementem jest ślad końca życia  (C1-C4) dotyczący rozbiórki, wyburzenia budynku, usuwania czy składowania materiałów. W każdym z tych obszarów istnieje bardzo duży potencjał redukcji CO2. Jednak by dostrzec, nad którymi fazami najlepiej się skupić, musimy najpierw je dokładnie określić. Z pomocą przychodzą szczegółowe analizy.

Dzięki analizom możliwe jest określenie całkowitego śladu węglowego, co będzie skutkować bardziej świadomym podejściem w aspekcie projektowania i budowy budynków. Przeprowadzenie analiz jeszcze na etapie wczesnego projektowania daje możliwość na znalezienie rozwiązań, które ograniczają ich negatywny wpływ na środowisko. Istotne staje się nie tylko stosowanie energooszczędnych technologii oraz zielonej energii, ale również świadomy wybór certyfikowanych materiałów budowlanych o niskiej emisyjności.

Czy wystarczy zatem maksymalnie zredukować ślad węglowy budynków nowobudowanych by osiągnąć cel neutralności klimatycznej? Nawet jeżeli emisje dwutlenku węgla wynikające z eksploatacji budynków zostaną sprawnie zredukowane do 2050 roku to wciąż będą występowały chociażby z racji produkcji materiałów budowlanych lub z obiektów już istniejących, których zeroemisyjność operacyjna jest nieosiągalna. Jak zatem poradzić sobie z redukcją emisji wbudowanej lub w budynkach, gdzie prowadzone są procesy, których technologie nie są jeszcze gotowe na korzystanie z OZE? W obszarach, gdzie redukcja emisji do poziomu zero emisyjnego nie jest dostępna, możliwe jest zastosowanie bilansowania poprzez usunięcie wyprodukowanego dwutlenku węgla z atmosfery w określonej perspektywie czasowej – tzw. carbon offset. Może to służyć zarówno neutralizacji jak i kompensacji wytworzonego CO2. W przypadku mocno zurbanizowanych terenów, wygodnym rozwiązaniem wydaje się możliwość zastosowania tych metod w innym obszarze niż miejsce wyprodukowanej emisji. Do projektów offsetowych realizowanych na całym świecie zalicza się m.in.: sadzenie drzew, inwestycje w odnawialne źródła energii, czy poprawę efektywności energetycznej urządzeń w ubogich krajach.

Szansą na wsparcie procesu redukcji emisji jest wdrażanie w przedsiębiorstwach polityki zgodnej z zasadami raportowania ESG (Environmental, Social and Corporate Governance). Jest to ocena mającej na celu zbiorcze spojrzenie na całe przedsiębiorstwo w kwestiach środowiskowych oraz społecznych. Do tematów uwzględnianych w raportach ESG w ramach oceny przedsiębiorstwa zalicza się m.in.: certyfikacja zielonych budynków, zmiany klimatu, gospodarka o obiegu zamkniętym, satysfakcja klientów, zarządzanie nieruchomościami, wpływ ekonomiczny, zgodność działalności z prawem, transparentność finansowa, czy zarządzanie ryzykiem. Korzyścią z wdrożenia ESG dla właścicieli budynków jest podniesienie wartości obiektu i potwierdzenie niskiego ryzyka potencjalnych kupców, zaś dla najemców świadomość wyboru obiektu wybudowanego zgodnie z klarownymi i transparentnymi standardami gwarantującymi wysoką jakość inwestycji.

 

 Nasze produkty oraz usługi

Go4Energy oferuje wykonanie kompleksowych analiz prowadzących do określenia śladu węglowego obejmującego wszystkie fazy budynku od wyrobu do rozbiórki. W ramach opracowania zostaną wyszczególnione obszary mające największy wpływ na całkowity ślad węglowy oraz zaproponowane zostaną rozwiązania optymalizujące.

Oferujemy usługi analizy śladu węglowego oraz cyklu życia obiektów, jak i również merytoryczne wsparcie w dziedzinie zużycia energii oraz redukcji śladu węglowego w budynkach. Analizy wykonujemy zarówno dla budynków nowoprojektowanych jak i dla budynków już istniejących. Ponadto wspieramy firmy w wykonywaniu raportów ESG. Oferujemy pomoc w dążeniu do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, wdrażamy procesy ESG w przedsiębiorstwach, wspomagamy tworzenie polityki raportów ESG, dostarczamy danych do zagadnień ESG.

Wykonujemy także opracowania  analizy LCA (Life Cycle Assessment) na cele certyfikacji LEED w zakresie kredytu LEED MR Interiors Life-Cycle Impact Reductions oraz BREEAM w zakresie kredytu MAT 01 Life Cyclle impacts. Go4Energy oferuje również doradztwo w temacie recyklingu materiałów, wskazanie miejsc ponownego wykorzystania materiałów wewnętrznych, analizę różnych wariantów rozwiązań.

 

Kontakt

Zuzanna Sewerynik nr tel.: 507 863 878  Zuzanna.Sewerynik@g4e.pl