Audyty i pomiary

Audyty i pomiary

Audyty Energetyczne

Świat w epoce wyczerpujących się zasobów i nieustannie rosnącego zapotrzebowania na energię stoi przed koniecznością racjonalizacji zużycia w każdej branży i dziedzinie życia. Ponadto pozyskiwanie zasobów do produkcji energii staje się coraz droższe i wymagające technologicznie. Audyty energetyczne są narzędziem umożliwiającym bardziej efektywne wykorzystanie energii i znaczące obniżenie kosztów eksploatacji, a także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do środowiska.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Audyt to procedura zgodna z ustawą o efektywności energetycznej z 2016 roku, obejmująca całościową analizę zużycia energii w przedsiębiorstwie w trzech obszarach – nieruchomościach, procesach technologicznych i transporcie.

Obowiązkowi okresowego sporządzania audytu energetycznego podlegają duże przedsiębiorstwa, które spełniają co najmniej jeden z następujących warunków
 • zatrudnienie minimum 250 pracowników
 • obrót roczny na poziomie co najmniej 50 milionów € oraz suma aktywów powyżej 43 mln €

Analiza obejmuje zużycie minimum 90% energii użytkowanej przez przedsiębiorstwo wraz z weryfikacją doboru mocy zamówionej dla energii elektrycznej. Audyt kończy się raportem podsumowującym wraz z rekomendacjami potencjalnych działań modernizacyjnych i analizą ekonomiczną, a następnie zgłoszeniem do Urzędu Regulacji Energetyki.

Przebieg audytu

Prawidłowo przeprowadzony audyt przynosi wymierne korzyści finansowe i  eksploatacyjne i umożliwia optymalizację strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Jest to złożony proces, realizowany w trzech głównych etapach:

 • Etap I: Pozyskiwanie danych

Opracowanie bilansu energetycznego na podstawie danych o zużyciu energii, wybór obszarów do analizy, wizje lokalne i wywiady z reprezentantami Zleceniodawcy.

 • Etap II: Analiza danych zebranych podczas etapu I
 • Etap III: Opracowanie raportu zawierającego wnioski i rekomendacje.

Konkluzje i propozycje modernizacji zmierzających do optymalizacji zużycia energii, z uwzględnieniem ich rezultatu ekonomicznego w cyklu życia modernizacji oraz opracowanie treści zgłoszenia do URE.

Audyt efektywności energetycznej

Audyt efektywności energetycznej polega na ocenie stanu technicznego i analizie zużycia energii przez badany obiekt, instalację lub urządzenie techniczne. Działanie to ma na celu identyfikację opłacalnych rozwiązań umożliwiających poprawę wydajności, redukcję zużycia energii i kosztów eksploatacji.

Audyt może dotyczyć obiektu, instalacji lub procesów technologicznych wraz z aparaturą wchodzącą w jej skład. Ocena efektywności energetycznej w wykonaniu Go4Energy uwzględnia wykonanie specjalistycznych badań i pomiarów dopasowanych do specyfiki danego projektu. Końcowy raport zawiera rekomendacje działań uwzględniających czasu zwrotu nakładów inwestycyjnych oraz okres uzyskiwanych oszczędności.

Dodatkową zachętą do przeprowadzenia oceny efektywności energetycznej i wdrożenia wynikających zeń rozwiązań może być uzyskanie świadectw efektywności energetycznej, tzw. Białych Certyfikatów, których wprowadzenie do obrotu za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii może znacząco poprawić warunki finansowe inwestora.

Przebieg audytu

Prawidłowo przeprowadzony audyt przynosi wymierne korzyści finansowe, a także eksploatacyjne. Jest to złożony proces, realizowany w kilku głównych etapach:

 • Etap I: Pozyskiwanie danych

Przegląd dokumentacji, wizja lokalna obiektu, sporządzenie inwentaryzacji systemów technologicznych oraz przeprowadzenie analizy ich funkcjonowania wraz z pomiarami. Ponadto zebrane zostają dane dotyczące zużycia energii oraz informacje związane z eksploatacją przedmiotu audytu.

 • Etap II: Analiza danych

Ocena danych zebranych podczas etapu pierwszego, pozwalająca określić rozkład zużycia energii w analizowanych obszarach, wskaźniki eksploatacyjne i anomalie.

 • Etap III: Opracowanie raportu zawierającego wnioski i rekomendacje

Konkluzje i propozycje modernizacji zmierzających do optymalizacji zużycia energii, z uwzględnieniem ich rezultatu ekonomicznego.

W zależności od oczekiwań i potrzeb audyty energetyczne wykonujemy w oparciu o zakres uzgodniony z klientem, polskie przepisy, w tym ustawę o efektywności energetycznej implementującą dyrektywę europejską 2012/27/UE, lub wytyczne ASHRAE (związane przede wszystkim z certyfikacją LEED EBOM).

Audyt przeprowadza zespół doświadczonych ekspertów, korzystających z wysokiej klasy sprzętu pomiarowego renomowanych firm.

POMIARY

Bezpieczeństwo i komfort użytkowników, to kluczowe warunki jakie powinny spełniać nowoczesne budynki i miejsca pracy. Dbałość o te aspekty stwarza warunki dla efektywnej i bezpiecznej pracy w zdrowym otoczeniu. Profesjonalna diagnostyka umożliwia ocenę jakości środowiska wewnętrznego, identyfikację potencjalnych zagrożeń, a pośrednio także ocenę parametrów pracy systemów budynkowych lub instalacji technologicznych, a także minimalizację ryzyka zdarzeń powodujących straty finansowe, jak awarie lub przestoje.

Oferta działu pomiarów Go4Energy dedykowana jest zarówno dla istniejących, jak i nowobudowanych obiektów i obejmuje usługi w następującym zakresie:

 • Pomiary parametrów instalacji HVAC
 • Przeglądy i odbiory systemów automatyki/BMS
 • Pomiary w ramach systemów certyfikacji LEED, BREEAM, GBSA
 • Pomiary w ramach certyfikacji WELL, jako WELL Performance Testing Organization
 • Badania jakości powietrza zewnętrznego i wewnętrznego
 • Badania mikrobiologiczne powietrza
 • Analizy termograficzne
 • Analizy akustyczne

Pomiary wykonywane są przez doświadczony zespół z wykorzystaniem wysokiej klasy sprzętu renomowanych firm. Wszystkie urządzenia posiadają aktualne certyfikaty kalibracji lub wzorcowania.

 

Kontakt

Bartłomiej Tomiczek nr tel.: 502 048 981 bartek.tomiczek@g4e.pl

Nasze realizacje