GreenFM

Usłu­ga Gre­enFM wspo­ma­ga pro­ces zarzą­dza­nia ener­gią w budyn­ku poprzez ana­li­zę funk­cjo­no­wa­nia obiek­tu, para­me­trów wewnętrz­nych oraz rze­czy­wi­ste­go zuży­cia ener­gii.

Dane pocho­dzą­ce z sys­te­mów BMS są ana­li­zo­wa­ne pod kątem popraw­no­ści ich funk­cjo­no­wa­nia ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej. Comie­sięcz­ny raport, zawie­ra­ją­cy infor­ma­cje o danych pogo­do­wych i spo­so­bie użyt­ko­wa­nia budyn­ku, nakła­da­ne są na wyni­ki zuży­cia ener­gii elek­trycz­nej, cie­pła, chło­du” i pozo­sta­łych mediów.

W warian­cie roz­sze­rzo­nym rze­czy­wi­ste wyni­ki są porów­ny­wa­ne z mode­la­mi ener­ge­tycz­ny­mi, co pozwa­la na wyzna­cze­nie pozio­mów odnie­sie­nia dla zuży­cia ener­gii przy aktu­al­nym obcią­że­niu budyn­ku. Dodat­ko­wo, przed­sta­wia­ne są zauwa­żo­ne nie­pra­wi­dło­wo­ści w dzia­ła­niu sys­te­mów oraz sygna­ły świad­czą­ce o pod­wyż­szo­nym zuży­ciu ener­gii wraz z pro­po­zy­cja­mi ich usu­nię­cia.

Zobacz nasze reali­za­cje

Pod­sta­wo­wym celem Gre­enFM jest wspo­ma­ga­nie zarzą­dza­nia ener­gią w budyn­ku. Poza dany­mi o rze­czy­wi­stym zuży­ciu ener­gii, gene­ro­wa­ne są wskaź­ni­ki, umoż­li­wia­ją­ce opty­ma­li­za­cję nakła­dów na ener­gię oraz infor­ma­cje o cha­rak­te­rze szcze­gó­ło­wym, pozwa­la­ją­ce inwe­sto­ro­wi i dzia­ło­wi FM na pre­cy­zyj­ne dopa­so­wa­nie budyn­ku, jego sys­te­mów i urzą­dzeń do rze­czy­wi­stych warun­ków eks­plo­ata­cji.

Korzyści dla inwestora:

Dzię­ki usłu­dze Gre­enFM inwe­stor, wła­ści­ciel, a tak­że zarząd­ca lub dział tech­nicz­ny uzy­sku­ją upo­rząd­ko­wa­ną wie­dzę na temat zuży­cia mediów w budyn­ku. Kon­tro­la funk­cjo­no­wa­nia sys­te­mów wraz z auto­ma­ty­ką pozwa­la na wykry­cie nie­pra­wi­dło­wo­ści w ich dzia­ła­niu. Wpro­wa­dze­nie pro­ce­su Gre­enFM umoż­li­wia zmniej­sze­nie kosz­tów eks­plo­ata­cyj­nych budyn­ku, racjo­na­li­za­cję zuży­cia ener­gii i kon­tro­lę tech­nicz­ną sys­te­mów.

Dodat­ko­wo, przy­go­to­wa­na zosta­ła spe­cjal­na apli­ka­cja Dash­bo­ar­din­gu, przed­sta­wia­ją­ca w spo­sób przej­rzy­sty i przy­ja­zny dla użyt­kow­ni­ka klu­czo­we dane o bie­żą­cym sta­nie budyn­ku. Dzię­ki sta­łej ana­li­zie danych Panel zarząd­cy umoż­li­wia aktyw­ne zarzą­dza­nie nie­ru­cho­mo­ścią z dowol­ne­go miej­sca na świe­cie. Z kolei w pane­lu najem­cy szyb­ko moż­na doko­nać porów­na­nia w sto­sun­ku do pozo­sta­łych najem­ców lub do ana­lo­gicz­ne­go mie­sią­ca rok wcze­śniej. Łatwy w odczy­cie inter­fejs dosto­so­wa­ny jest do wyświe­tla­nia na urzą­dze­niach mobil­nych.

Dash­bo­ar­ding umoż­li­wia też pre­zen­to­wa­nie wybra­nych para­me­trów budyn­ku na ekra­nie w holu wej­ścio­wym, co pozwa­la wszyst­kim użyt­kow­ni­kom wejść w pew­ne­go rodza­ju inte­rak­cje i lepiej zro­zu­mieć swo­je śro­do­wi­sko pra­cy.

Skon­tak­tuj się z nami, aby uzy­skać wię­cej infor­ma­cji o Gre­enFM