Commissioning

Pro­ject Com­mis­sio­ning jest pro­ce­sem, któ­ry ma na celu spraw­dze­nie, czy wszyst­kie nad­zo­ro­wa­ne insta­la­cje, dzia­ła­ją zgod­nie z prze­zna­cze­niem, wyma­ga­nia­mi Inwe­sto­ra, zawar­ty­mi w doku­men­ta­cji Owner’s Pro­ject Requ­ire­ments (OPR), a tak­że z wytycz­ny­mi do pro­jek­to­wa­nia Basis of Design (BoD).

Rosną­ce wyma­ga­nia co do sys­te­mów, któ­re odpo­wia­da­ją przede wszyst­kim za zapew­nie­nie i utrzy­ma­nie kom­for­tu w pomiesz­cze­niu, spo­wo­do­wa­ły iż pro­ces Com­mis­sio­nin­gu, któ­ry ma celu cało­ścio­wą wery­fi­ka­cję, poczy­na­jąc od pro­ce­su pla­no­wa­nia, pro­jek­to­wa­nia, poprzez etap budo­wy, odbio­rów, a skoń­czyw­szy na pro­ce­sie użyt­ko­wa­nia, stał się wymo­giem wie­lo­kry­te­rial­ne­go sys­te­mu oce­ny budyn­ków LEED (Leader­ship in Ener­gy and Envi­ron­men­tal Design), któ­ry zaj­mu­je się utrzy­my­wa­niem stan­dar­dów zie­lo­ne­go i zrów­no­wa­żo­ne­go budow­nic­twa.

Zwięk­szo­ny poziom świa­do­mo­ści i rosną­ce wyma­ga­nia użyt­kow­ni­ków, spra­wi­ły, iż klu­czo­wym ele­men­tem, pomi­ja­nym dość czę­sto przez oso­by zaan­ga­żo­wa­ne w reali­za­cję pro­jek­tu, sta­ła się faza użyt­ko­wa­nia obiek­tu. Zapew­nie­nie kom­for­tu użyt­kow­ni­ka, poprzez prze­szko­le­nie i prze­ka­za­nie wie­dzy doty­czą­cej insta­la­cji, daje naj­bar­dziej opty­mal­ne skut­ki, zarów­no odno­sząc się do subiek­tyw­nych odczuć użyt­kow­ni­ków budyn­ku, jak i wymier­ne finan­so­wo efek­ty.

Prze­pro­wa­dze­nie pro­ce­su Com­mis­sio­nin­gu jest nie tyl­ko moż­li­wo­ścią zdo­by­cia dodat­ko­wych punk­tów (Enhan­ced Com­mis­sio­ning), ale rów­nież jest tak zwa­nym Pre­re­qu­isi­tem, czy­li punk­tem nie­zbęd­nym do speł­nie­nia przy sta­ra­niu się o uzy­ska­nie cer­ty­fi­ka­tu LEED.

Zobacz nasze reali­za­cje

W skład nasze­go zespo­łu wcho­dzi oso­ba z upraw­nie­nia­mi Com­mis­sio­ning Autho­ri­ty (CxA), któ­ra jest odpo­wie­dzial­na za prze­pro­wa­dze­nie i koor­dy­na­cję pro­ce­su Com­mis­sio­nin­gu. Jeste­śmy fir­mą dyna­micz­nie się roz­wi­ja­ją­cą i na bazie kil­ku­let­nie­go doświad­cze­nia, zdo­by­te­go przy licz­nych reali­za­cjach, posze­rzy­li­śmy naszą ofer­tę m.in. o:

  • recen­zję insta­la­cji mecha­nicz­nych (na pod­sta­wie opi­sów tech­nicz­nych i rysun­ków) obję­tych pro­ce­sem nad­zo­ru pod wzglę­dem ich przy­szło­ścio­wej regu­la­cji,
  • dodat­ko­we pomia­ry kon­tro­l­ne, spraw­dza­ją­ce popraw­ność wyre­gu­lo­wa­nia insta­la­cji wen­ty­la­cji, wody lodo­wej, cie­pła tech­no­lo­gicz­ne­go i cen­tral­ne­go ogrze­wa­nia.

Wyko­na­nie dodat­ko­wej recen­zji we wcze­snym sta­dium pro­jek­tu wyko­naw­cze­go oraz pomia­rów kon­tro­l­nych jesz­cze przed odda­niem budyn­ku do użyt­ko­wa­nia, pozwa­la zapew­nić, iż wszyst­kie sys­te­my, pod­le­ga­ją­ce pro­ce­so­wi Com­mis­sio­nin­gu, są zapro­jek­to­wa­ne i zain­sta­lo­wa­ne zgod­nie z wyma­ga­nia­mi Inwe­sto­ra. Dodat­ko­wo, sys­te­my zosta­ją prze­te­sto­wa­ne w celu wykry­cia i wyeli­mi­no­wa­nia ewen­tu­al­nych błę­dów zarów­no pro­jek­to­wych, jak i regu­la­cyj­nych.

Sprawdź nasze doświad­cze­nie!