Go4Energy to nie­za­leż­na spół­ka dorad­cza, któ­ra dzia­ła od 2008 roku i spe­cja­li­zu­je się w pro­wa­dze­niu cer­ty­fi­ka­cji eko­lo­gicz­nych nowo­pow­sta­ją­cych, moder­ni­zo­wa­nych i ist­nie­ją­cych obiek­tów w sys­te­mach BREEAM, LEED, WELL Buil­ding Stan­dard i Gre­en Buil­ding Stan­dard. Opie­ra­jąc się na naj­no­wo­cze­śniej­szych roz­wią­za­niach i sta­le udo­sko­na­la­jąc meto­dy badaw­cze, współ­pra­cu­je­my z inwe­sto­ra­mi, wła­ści­cie­la­mi i zarząd­ca­mi nie­ru­cho­mo­ści, pro­jek­tan­ta­mi oraz gene­ral­ny­mi wyko­naw­ca­mi. W ofer­cie fir­my znaj­du­ją się m.in. ana­li­zy ener­ge­tycz­ne, kom­for­tu ter­micz­ne­go użyt­kow­ni­ków, oświe­tle­nia dzien­ne­go, jako­ści śro­do­wi­ska i powie­trza wewnętrz­ne­go, pro­ject com­mis­sio­ning i audy­ty ener­ge­tycz­ne budyn­ków. Na pod­sta­wie obli­czeń, symu­la­cji i mode­lo­wa­nia two­rzo­ne są pro­jek­ty racjo­na­li­za­cji zuży­cia ener­gii w budyn­kach pro­jek­to­wa­nych. Uzu­peł­nie­nie mode­li teo­re­tycz­nych wyni­ka­mi pomia­rów sta­no­wi zaś bazę ana­liz dla budyn­ków ist­nie­ją­cych.

Go4Energy ofe­ru­je uni­kal­ne na ryn­ku usłu­gi, w peł­ni ukie­run­ko­wa­ne na potrze­by indy­wi­du­al­nych klien­tów. Zapew­nia­my wspar­cie tech­nicz­nej czę­ści pro­ce­su due dili­gen­ce zarów­no po stro­nie kupu­ją­ce­go, jak i sprze­da­ją­ce­go. Sta­no­wi­my zespół wykwa­li­fi­ko­wa­nych i doświad­czo­nych inży­nie­rów z upraw­nie­nia­mi. W codzien­nej pra­cy dba­my o dobrą atmos­fe­rę, wza­jem­ny sza­cu­nek i zaufa­nie. Do każ­de­go z pro­jek­tów pod­cho­dzi­my indy­wi­du­al­nie z peł­nym zro­zu­mie­niem potrzeb i ocze­ki­wań naszych klien­tów. Ci, któ­rzy zde­cy­do­wa­li się na współ­pra­cę z nami, doce­nia­ją to podej­ście i wra­ca­ją z kolej­ny­mi pro­jek­ta­mi. W ten spo­sób osią­gnę­li­śmy wynik zre­ali­zo­wa­nych usług w inwe­sty­cjach o łącz­nej powierzch­ni 5 mln m2. Wie­lo­let­nie doświad­cze­nie, sta­ły roz­wój i wyko­rzy­sta­nie naj­no­wo­cze­śniej­szych metod nauko­wych, tech­nicz­nych i inży­nier­skich pozwa­la­ją na znaj­do­wa­nie wła­ści­wych roz­wią­zań racjo­na­li­zu­ją­cych zuży­cie ener­gii i opty­ma­li­zu­ją­cych zarzą­dza­nie budyn­ka­mi.

Firmę Go4Energy wyróżnia:

Wię­cej o nas
Go4Energy jest mar­ką pol­skiej, nie­za­leż­nej fir­my badaw­czej Go4IT, spe­cja­li­zu­ją­cej się w nowo­cze­snych meto­dach pomia­ru i ana­li­zach zuży­cia ener­gii w budyn­kach. Od 2008 roku zespół two­rzą­cy Go4Energy świad­czy pro­fe­sjo­nal­ne usłu­gi dorad­cze i szko­le­nio­we w zakre­sie racjo­nal­ne­go wyko­rzy­sta­nia ener­gii oraz pro­wa­dzi pro­ce­sy cer­ty­fi­ka­cji eko­lo­gicz­nych. Opie­ra­jąc się na naj­no­wo­cze­śniej­szych roz­wią­za­niach i sta­le roz­sze­rza­jąc swo­ją ofer­tę współ­pra­cu­je­my z wie­lo­ma inwe­sto­ra­mi, wła­ści­cie­la­mi budyn­ków, pro­jek­tan­ta­mi, gene­ral­ny­mi wyko­naw­ca­mi oraz zarząd­ca­mi nie­ru­cho­mo­ści, reali­zu­jąc wspól­nie róż­no­rod­ne i czę­sto bar­dzo wyma­ga­ją­ce pro­jek­ty.