Ślad węglowy budynku

Ślad węglowy budynku

Czym jest ślad węglowy budynku?
Ślad węglowy budynku jest to całkowita emisja gazów cieplarnianych podczas pełnego cyklu życia budynku. Wyrażany jest on jako ekwiwalent dwutlenku węgla. Obejmuje emisje dwutlenku węgla podczas całego cyklu życia budynku – od wydobycia surowców niezbędnych do wyprodukowania materiałów wchodzących w skład budynku, aż po utylizację odpadów pochodzących z rozbiórki budynku w przyszłości.

Ślad węglowy budynku można podzielić na wbudowany i operacyjny.
Wbudowane emisje związane są z materiałami wykorzystanymi w procesie budowy oraz z całym procesem konstrukcji np. emisje związane ze spalaniem przez maszyny budowlane paliwem.
Operacyjny ślad węglowy wiąże się z emisjami powstającymi w wyniku eksploatacji budynku i wynika on bezpośrednio ze zużycia energii oraz wody.

Obliczenia śladu węglowego przeprowadzane są na podstawie normy PN-EN 15978 „Zrównoważone obiekty budowlane – Ocena środowiskowych właściwości użytkowych budynków – Metoda obliczania”.
Norma ta definiuje pięć głównych faz życia budynku:
A1-A3 – Faza produktu
A4-A5-Faza budowy
B1-B7- Faza użytkowania
C1-C4 Faza końca życia
D -Korzyści z zewnątrz

Podział faz cyklu życia budynków na szczegółowe etapy został przedstawiony na poniższym schemacie.

Dlaczego warto liczyć ślad węglowy budynku?

W 2015 podczas szczytu klimatycznego przyjęto porozumienie paryskie, które stawia za główny cel ograniczenie wzrostu temperatury na świecie do minimum 2°C z ambicjami na 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej.

Nieodzowny wpływ na całkowite globalne emisje CO2 ma sektor budownictwa. Najnowsze badania pokazują, że jego udział w globalnych emisjach wynosi aż 38% z czego 28% emisji związanych jest z eksploatacją budynku (operacyjny ślad węglowy) a 11% z materiałami i procesem konstrukcji (wbudowany ślad węglowy).

Dotychczas największą uwagę skupiano na redukcji operacyjnego śladu węglowego, czyli emisji związanych z użytkowaniem budynku a więc ze zużyciem energii elektrycznej, ciepła czy chłodu.

Analiza całkowitego śladu węglowego budynku pozwala zauważyć, jak ważny wpływ na środowisko mają materiały, z których składa się budynek, a przeprowadzona na odpowiednio wczesnym etapie pozwala na wskazanie najbardziej emisyjnych komponentów budynku i zastąpienie ich bardziej przyjaznymi środowisku odpowiednikami.

Jakie usługi w zakresie liczenia śladu węglowego oferuje G4E?

Nasza firma oferuje wykonanie kompleksowych analiz śladu węglowego budynku pozwalających określić ślad węglowy we wszystkich fazach cyklu życia budynku od wyrobu do rozbiórki. Proponujemy również doradztwo w zakresie wyboru materiałów przyjaznych środowisku pozwalających zmniejszyć wbudowany ślad węglowy budynku, a także szereg działań pozwalający na zmniejszenie operacyjnego  śladu węglowego jak np. wykonanie modelu energetycznego budynku i wskazanie alternatywnych, wydajniejszych źródeł energii.

G4E świadczy również usługę obliczania śladu węglowego budynków zgodnie z wymogami EU Taxonomy. Kalkulacje przeprowadzane są zgodnie z system wskaźników zrównoważonego budownictwa Level(s). 

Dodatkowo warto wspomnieć iż analiza śladu węglowego budynku nazywana również analizą LCA (Life Cycle Assessment) jest częścią certyfikatów wielokryterialnych takich jak BREEAM czy LEED. Wykonujemy opracowania w zakresie kredytu LEED MR Interiors Life-Cycle Impact Reductions oraz BREEAM w zakresie kredytu MAT 01 Life Cyclle impacts.

Autor: Aleksandra Podsiadła