#GO4ESG – Jak oceniać budynki pod kątem ESG?

#GO4ESG – Jak oceniać budynki pod kątem ESG?

Jak oceniać budynki pod kątem ESG?

ESG jest skrótem od Environmental, Social i Governance (Środowisko, Społeczność i Ład Korporacyjny), który odnosi się do trzech kryteriów, którymi inwestorzy oceniają spółki, aby określić ich wartość. ESG uwzględnia czynniki środowiskowe, społeczne i korporacyjne, takie jak emisje dwutlenku węgla, politykę równości płci, przejrzystość i odpowiedzialność zarządu. Ocena ESG jest ważna dla inwestorów, ponieważ pozwala im zrozumieć, w jaki sposób dane spółki radzą sobie z czynnikami, które mogą mieć wpływ na ich długoterminową rentowność i wartość. W rezultacie inwestorzy często wybierają spółki o wysokiej ocenie ESG jako potencjalne inwestycje, ponieważ uważają, że są one bardziej odpowiedzialne i stabilne. Według badania eToro z 2022 aż 71% inwestorów bierze pod uwagę czynniki ESG przed dokonaniem inwestycji.

Raportowanie ESG jest ważnym oraz zyskującym na popularności tematem, gdyż UE w najbliższych czasie będzie kładła większy nacisk na przedsiębiorstwa w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wchodząca w życie w czerwcu 2023 dyrektywa CSRD będzie obligowała do raportowania poza dużymi przedsiębiorstwami, również te mniejsze – liczących do 250 pracowników firmy.

Pod kątem zgodności z ESG można oceniać nie tylko firmy i spółki, ale też same budynki.
Ocena budynków pod kątem ESG obejmuje kilka różnych aspektów, takich jak:

 • Środowiskowe: Efektywność energetyczna budynku, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, jakość powietrza wewnętrznego czy postępowanie z odpadami.
 • Społeczne: Dostępność i jakość usług publicznych, bezpieczeństwo budynku i jego otoczenia, dostępność dla osób niepełnosprawnych.
 • Zarządzanie: Transparentność i odpowiedzialność zarządu, zarządzanie zasobami, zarządzanie ryzykiem.

Środowisko

W dziale Enviromental opisuje się jaki budynek ma wpływ na środowisko, analizując takie aspekty jak:

 • gospodarka odpadami operacyjnymi oraz tymi wytworzonymi podczas budowy.
 • zwiększanie bioróżnorodności ekologicznej
 • analiza zużycia wody oraz energii elektrycznej.

Oceniana jest również efektywność energetyczną budynku między innymi poprzez analizę zapotrzebowania na energię pierwotną. Tematem wnikliwej analizy jest również ślad węglowy inwestycji. Analizowane są pośrednie i bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych.

Społeczeństwo

Przechodząc do „drugiej literki” w raporcie, oceniane jest zdrowie i bezpieczeństwo osób użytkujących dany budynek. W tym celu wykonywany jest przegląd polityk i procedur dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników.

Szeroko analizowanym tematem jest „wellbeing” użytkowników. Sprawdzane są działania na rzecz poprawy jakości powietrza i środowiska wewnętrznego oraz działania poprawiające komfort najemców. W tym celu dobrą praktyką jest posiadanie przez budynek dokumentów pokroju Planu Jakości Powietrza Węwnętrznego (Indoor Air Quality Plan).

Lokalizacja budynku, dostępność do komunikacji publicznej oraz odległości do publicznych udogodnień takich jak sklepy czy bankomaty również jest audytowana. W dziale tym przedstawiane są również między innymi działania dla społeczności lokalnych jak np. akcje zbierania żywności dla potrzebujących.

Ważnym aspektem weryfikowanym w dziale Social jest inkluzyjność budynku. W zakres ten wchodzą wszelkie udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami czy też rozwiązania budynkowe mające na celu umożliwienie integracji z miejscową społecznością.

Ład korporacyjny

Weryfikacja ostatniego działu rozpoczyna się od sprawdzenia, czy właściciel nieruchomości oraz najemcy posiadają polityki ESG. Audytowane jest, czy firma zarządzająca budynkiem posiada polityki, jak np. Polityki zakupowe, Polityki zatrudnienia czy też Polityki równości/antydyskryminacyjne.

Oceniając budynek pod kątem ESG, warto wykazać równe szanse wszystkich kandydatów do pracy w budynku, nie zezwalając na dyskryminację ze względu na cechy prawnie chronione, tj. płeć, wiek, poziom sprawności, rasa, religia, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie czy orientacja seksualna.

Podsumowując, ESG jest coraz ważniejszym elementem strategii inwestycyjnej, ponieważ wiele spółek i inwestorów uważa, że uwzględnianie czynników ESG może pomóc w długoterminowym sukcesie i rentowności spółek. Koncentracja na ESG jest również uważana za sposób na zapewnienie bardziej zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju gospodarczego.

Oceniając budynek pod kątem ESG, inwestor uzyskuje informacje na temat tego, jak jego budynek wpisuje się w kryteria ESG i jakie rozwiązania mogą zostać wprowadzone w celu doskonalenia go. W efekcie inwestorzy mogą lepiej zrozumieć, w jaki sposób budynki wpływają na środowisko i społeczeństwo oraz jakie są ich perspektywy na przyszłość.

Co Go4Energy może zrobić dla Ciebie?

Naszym klientom oferujemy:

 • przeprowadzenie procesu raportowania ESG dla organizacji zgodnie ze standardem GRI;
 • opracowanie raportu ESG dla budynku;
 • przygotowanie strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej firmy;
 • przeprowadzenie certyfikacji BREEAM;
 • przeprowadzenie certyfikacji ActiveScore.
 • obliczenie śladu węglowego organizacji zgodnie ze standardem GHG Protocol;
 • analiza i redukcja śladu węglowego budynku;
 • przygotowanie strategii dekarbonizacji;

Wspieramy również realizację innych działań z zakresu ESG i zrównoważonego rozwoju:

 • analiza zgodności z EU Taxonomy dla nowych budynków;
 • analiza zgodności z EU Taxonomy dla budynków remontowanych;
 • przeprowadzenie analizy wpływu certyfikacji BREEAM, LEED i WELL na EU Taxonomy.

Zapraszamy do kontaktu z nami, nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie pytania i pomogą dopasować najlepsze rozwiązanie dla Państwa firmy.

Autor: Ryszard Sikorski

Breeam In-Use Auditor, ESG Consultant