Tomasz Augustyniak

Tomasz Augustyniak, go 4 energy, g4e

Tomasz Augu­sty­niak

Part­ner zarzą­dza­ją­cy fir­my Go4Energy. Absol­went wydzia­łu Inży­nie­rii Śro­do­wi­ska Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej. Part­ner w fir­mie GO4CONTROL zaj­mu­ją­cej się auto­ma­ty­ką budyn­ko­wą. Pomy­sło­daw­ca i pre­zes zarzą­du Ogól­no­kra­jo­we­go Sto­wa­rzy­sze­nia Wspie­ra­nia Budow­nic­twa Zrów­no­wa­żo­ne­go (OSWBZ), wspo­ma­ga­ją­ce­go dzia­łal­ność edu­ka­cyj­ną w zakre­sie budow­nic­twa eko­lo­gicz­ne­go i ener­go­osz­częd­ne­go.

Pomy­sło­daw­ca i współ­twór­ca cer­ty­fi­ka­tu Gre­en Buil­ding Stan­dard – nowa­tor­skie­go sys­te­mu cer­ty­fi­ka­cji budyn­ków, w któ­rym pro­mu­je się kom­fort użyt­kow­ni­ków i wyso­ki poziom śro­do­wi­ska wewnętrz­ne­go przy posza­no­wa­niu idei racjo­nal­ne­go zuży­cia ener­gii.

Czło­nek Cer­ti­fied Com­mer­cial Inve­st­ment Mem­ber (CCIM – od 2007 roku) i The Roy­al Insti­tu­tion of Char­te­red Survey­ors (RICS – od 2008 roku). Dys­po­nu­je wie­lo­let­nim doświad­cze­niem w dzie­dzi­nie racjo­na­li­za­cji zuży­cia ener­gii w budyn­kach oraz zarzą­dza­nia nie­ru­cho­mo­ścia­mi. Posia­da licen­cję Zarząd­cy Nie­ru­cho­mo­ści, Upraw­nie­nia Budow­la­ne oraz Upraw­nie­nia BREEAM AP.

Wyzna­jąc ideę zrów­no­wa­żo­ne­go budow­nic­twa, zarzą­dzał zespo­ła­mi wdra­ża­ją­cy­mi zagad­nie­nia racjo­nal­nej poli­ty­ki śro­do­wi­sko­wej w obiek­tach komer­cyj­nych. Brał udział w pierw­szych pro­jek­tach Gre­en­Bu­il­ding prze­pro­wa­dzo­nych w Pol­sce. Na codzień miło­śnik kla­sycz­nych Mini i pasjo­nat Wake­bo­ar­din­gu.

Zapo­znaj się z ofe­ro­wa­ny­mi przez nas usłu­ga­mi.