Jak działamy?

Nasza fir­ma Go4Energy głów­ny nacisk kła­dzie na budo­wa­nie zaufa­nia pomię­dzy klien­tem i kon­sul­tan­tem. Jedy­nie wia­ry­god­ne i peł­ne infor­ma­cje mogą sta­no­wić pod­sta­wę do odpo­wie­dzial­ne­go kon­sul­tin­gu, któ­ry w powią­za­niu z inny­mi stra­te­gia­mi w fir­mie, może przy­nieść ocze­ki­wa­ne rezul­ta­ty.

For­ma dzia­łal­no­ści

Nasza fir­ma pro­wa­dzą­ca doradz­two nie­ru­cho­mo­ścio­we w zakre­sie sze­ro­ko poję­tej oszczęd­no­ści ener­gii, zapew­nia kom­pe­tent­ne, obiek­tyw­ne i bez­stron­ne pora­dy, pro­fe­sjo­nal­ne infor­ma­cje i traf­ne roz­strzy­gnię­cia.

Pra­cu­je­my w opar­ciu o umo­wę kon­sul­tin­go­wą, któ­rej przed­mio­tem jest odpłat­ne świad­cze­nie przez kon­sul­tan­ta na rzecz klien­ta usług dorad­czych, do któ­rych zali­cza­my:

  • spe­cja­li­stycz­ne infor­ma­cje, mają­ce zna­cze­nie dla zle­ca­ją­ce­go,
  • opra­co­wa­nie (prze­twa­rza­nie) uzy­ska­nych danych,
  • doko­na­nie czyn­no­ści o cha­rak­te­rze dia­gno­stycz­nym,
  • for­mu­ło­wa­nie zale­ceń,
  • udzie­la­nie porad natu­ry spe­cja­li­stycz­nej.

Dzia­ła­my wspól­nie z klien­tem okre­śla­jąc:

  • cel (ilo­ścio­wy lub jako­ścio­wy),
  • kry­te­ria oce­ny,
  • inter­pre­ta­cję wyni­ków.

Zapew­nia­my:

  • neu­tral­ność,
  • obiek­ty­wizm

Chcesz dowie­dzieć się wię­cej o świad­czo­nych przez nas usłu­gach? Przejdź do zakład­ki usłu­gi lub skon­tak­tuj się z nami.