#Go4ESG – Dyrektywa CSDD

#Go4ESG – Dyrektywa CSDD

Unia Europejska zauważa pilną potrzebę działania w związku z łamaniem praw człowieka w innych częściach świata, będące wynikiem europejskiej konsumpcji. Obecne ramy prawne uznane są za nieskuteczne, w zakresie rozliczania przedsiębiorstw za ich negatywny wpływ na prawa pracownicze i poszanowanie środowiska. Ponadto, cele redukcji emisji Unii Europejskiej, wymagają wnikliwej analizy łańcuchów wartości.

Odpowiedzią na te problemy jest Dyrektywa CSDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive), która dotyczy należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju i stanowi uzupełnienie luk w dotychczas przyjętym prawodawstwie (m.in. Taksonomia UE, Dyrektywa CSRD).

Co obejmuje dyrektywa?

Cele określone w dyrektywie to przyczynienie się do udoskonalenia praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, zwiększenie rozliczalności za niekorzystne skutki prowadzonej działalności oraz poprawa dostępu do ochrony prawnej osób dotkniętych niekorzystnymi działaniami przedsiębiorstw.

Dyrektywa zobowiązuje przedsiębiorstwa do zachowania należytej staranności w zakresie praw człowieka i ochrony środowiska poprzez:

 • uwzględnianie należytej staranności w polityce przedsiębiorstwa,
 • identyfikację niekorzystnych skutków dla praw człowieka i dla środowiska w ramach prowadzonej działalności i zapobieganie im,
 • monitorowanie skuteczności prowadzonej polityki,
 • podawanie informacji na temat należytej staranności do wiadomości publicznej.

Dyrektywa przewiduje również sankcje za naruszenie powyższych obowiązków, np. kary finansowe.

Należyta staranność – co właściwie oznacza?

Należyta staranność została zdefiniowana przez OECD (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development) jako: „proces, który powinny realizować przedsiębiorstwa w celu identyfikowania, zapobiegania, łagodzenia i przejęcia odpowiedzialności za usuwanie faktycznych i potencjalnych negatywnych skutków związanych z ich działaniami, łańcuchami dostaw i pozostałymi relacjami biznesowymi”.

Oznacza to więc, że przedsiębiorstwa powinny wnikliwie badać i weryfikować swój łańcuch wartości, w celu eliminacji łamania praw człowieka i poszanowania środowiska.

Kogo obowiązuje Dyrektywa CSDD?

 • Przedsiębiorstwa objęte raportowaniem pozafinansowym,
 • Przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 250 pracowników, które osiągnęły przychody netto 40 mln euro oraz 50% tych przychodów pochodzi z sektora określonego w dyrektywie.

Niniejsza dyrektywa ma również zastosowanie do przedsiębiorstw założonych i operujących poza Unią Europejską, jeśli odnotowały w Unii przychody netto ze sprzedaży powyżej 150 mln euro.

Prace nad dyrektywą wciąż trwają. Państwa członkowskie będą miały 2 lata od dnia wejścia dyrektywy w życie, na jej transpozycję do prawa krajowego. Szacuje się, że dyrektywa obejmie wymogami ok. 9 400 przedsiębiorstw w UE oraz 2 600 spoza UE.

Co Go4Energy może dla Państwa zrobić?

Naszym klientom oferujemy doradztwo w zakresie Dyrektywy CSDD oraz CSRD:

 • doradztwo dotyczące regulacji UE w zakresie zmian klimatycznych,
 • tworzenie raportów niefinansowych dla budynków oraz organizacji.

Wspieramy również realizację działań z zakresu ESG oraz zrównoważonego rozwoju:

 • kalkulacje śladu węglowego budynku oraz organizacji,
 • analiza zgodności z Taksonomią UE dla nowych budynków,
 • analiza zgodności z Taksonomią UE dla renowacji budynków,
 • przeprowadzenie analizy wpływu certyfikacji BREEAM, LEED i WELL na Taksonomię,
 • przygotowanie strategii dekarbonizacji,
 • przygotowanie strategii dojścia do neutralności klimatycznej firmy,
 • opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju dopasowanej do konkretnego klienta,
 • identyfikację i weryfikację zgodności z Taksonomią UE w celu potwierdzenia zrównoważonego charakteru inwestycji zgodnie z unijnymi wymogami zarówno dla budynków istniejących jak i nowych.

Jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia w procesie raportowania należytej staranności lub raportowania niefinansowego, zapraszamy do kontaktu. Nasi eksperci zapewnią Państwa organizacji fachowe doradztwo i wsparcie na każdym etapie tego procesu.

Autor: Emilia Rogowska