ESG i Taksonomia

ESG i Taksonomia

Raportowanie ESG inaczej raportowanie zrównoważonego rozwoju, niefinansowe obejmuje ujawnienie informacji o zarządzaniu przez firmę czynnikami środowiskowymi, społecznymi oraz dotyczącymi ładu korporacyjnego (w skrócie ESG, z ang. environmental, social and governance).

Kto musi raportować?

 1. Firmy, które były zobowiązane do raportowania tzw. CSR czyli pozafinansowego, które spełniają min. dwa wymagania z trzech:
 • zatrudniające powyżej 500 pracowników,
 • powyżej 85 mln zł sumy finansowej lub
 • 170 mln przychodów netto (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE w sprawie ujawniania informacji niefinansowych i informacji na temat różnorodności)
 1. Firmy działające w obszarach finansowania, które od marca 2021 muszą raportować również ze względu na dyrektywę SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).
 2. Firmy i instytucje objęte wymaganiami Taksonomii (rozporządzeniu delegowanym Komisji Europejskiej do Rozporządzenia 2020/852).
Dyrektywa wprowadzona przez Komisję Europejską przewiduje jednak rozszerzenie obowiązku raportowania o kolejne przedsiębiorstwa, więc warto się do tych zmian wcześniej przygotować.

Taksonomia jest systemem jednolitej klasyfikacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ma ona ułatwić identyfikację i klasyfikację inwestycji wspierających zrównoważony rozwój, wyznaczając warunki, jakie musi spełniać działalność gospodarcza/inwestycja, aby została zakwalifikowana jako zrównoważona.

Kryteria uznania inwestycji za zrównoważoną środowiskowo

 • Wnosi znaczący wkład w realizację co najmniej jednego z celów środowiskowych:
 1. Łagodzenie (mitygacja) skutków zmian klimatu,
 2. Adaptacja do zmian klimatu,
 3. Zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich,
 4. Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym,
 5. Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola,
 6. Ochrona i odbudowa bioróżnorodności ekosystemów;
 • Nie wyrządza poważnych szkód dla żadnego z celów środowiskowych;
 • Zapewnia minimum gwarancji dotyczących zabezpieczenia społecznego i zarządzania;
 • Spełnia techniczne kryteria kwalifikacji.
Właściciele oraz zarządcy budynków powinni pamiętać, że Taksonomia ma osobne wymagania dla budynków nowych i już istniejących, a Raportowanie niefinansowe i długoterminowe plany oraz strategie dotyczące zmian klimatu będą miały wpływ na uzyskanie kapitału oraz finansowanie projektów.

Co Go4Energy może dla Państwa zrobić?

Naszym klientom oferujemy przede wszystkim wsparcie przy realizacji pomysłów związanych z działalnością firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez:

 • opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju dopasowanej do konkretnego klienta
 • identyfikację i weryfikację wskaźników wymaganych dla danej branży w Taksonomii UE w celu potwierdzenia zrównoważonego charakteru inwestycji zgodnie z unijnymi wymogami zarówno dla budynków istniejących jak i nowych
 • analizę wskaźników środowiskowych ze wskazaniem sposobów ich poprawy (np. polepszenie efektywności energetycznej budynków)
 • przygotowanie strategii dojścia do neutralności klimatycznej firmy;
 • przeprowadzenie analizy wpływu certyfikacji BREEAM i LEED na Taksonomię oraz analizy dodatkowe
 • doradztwo dotyczące regulacji UE w zakresie zmian klimatycznych

Zapytaj nas o Twoją strategię raportowania, a nasi eksperci zapewnią Twojej organizacji  fachowe wsparcie techniczne na każdym procesie ewaluacji i raportowania!

Kontakt: Eliza Sobczuk nr tel.: 798 535 815