Cykl #Go4ESG – dekarbonizacja budownictwa

Cykl #Go4ESG – dekarbonizacja budownictwa
Dekarbonizacja polega na redukowaniu emisji dwutlenku węgla do atmosfery we wszystkich gałęziach gospodarki – w tym także przemysłu budowlanego. W 2018 roku emisje z sektorów powiązanych z budynkami, stanowiły 53% wszystkich emisji dwutlenku węgla w Polsce.

Współpraca międzysektorowa

W procesie dekarbonizacji budownictwa niezbędna jest współpraca międzysektorowa. Każdy z interesariuszy musi podjąć działania. Celem jest wsparcie osiągnięcia neutralności klimatycznej, poprzez uzyskanie zerowego operacyjnego śladu węglowego wszystkich budynków oraz zerowego całkowitego śladu węglowego netto budynków nowych i zmodernizowanych. Założenie to powinno zostać wykonane do 2050 roku.

 1. Administracja rządowa

Odpowiada za prawne aspekty dekarbonizacji. Jej działania powinny skupiać się na tworzeniu i aktualizowaniu regulacji prawnych. Oprócz tego powinna także stworzyć i prowadzić bazy z danymi do obliczania śladu węglowego budynków, zapewnić dostęp do niskoemisyjnych źródeł energii oraz umożliwić rozwój efektywnych ekonomicznie technologii budowy i modernizacji budynków.

 1. Administracja samorządowa

Wspiera transformację sektora budowlanego, poprzez inwestycje pilotażowe oraz promujące zagadnienie dekarbonizacji. Jej główne działania powinny skupiać się na stworzeniu i wdrażaniu planu dekarbonizacji  budynków publicznych i prywatnych, zarówno nowych jak i modernizowanych.

 1. Deweloperzy, inwestorzy i właściciele budynków

Zazwyczaj podejmują ostateczne decyzje związane z projektem budynku oraz dalszym jego użytkowaniem. Tym samym mają duży wpływ na wielkość śladu węglowego.

Ta grupa powinna przede wszystkim podnosić swój poziom wiedzy i świadomości o dekarbonizacji i gospodarce o obiegu zamkniętym oraz realizować działania zmniejszające całkowity ślad węglowy projektowanych i posiadanych budynkach.

 1. Projektanci

Tworząc plany budynków, wpływają na ich ślad węglowy. Dlatego też powinni przede wszystkim projektować wyłącznie budynki o zerowym operacyjnym śladzie węglowym netto, a w perspektywie czasu projektować wyłącznie budynki o zerowym całkowitym śladzie węglowym netto, aktywne poszukiwać i stosować zamienniki materiałów o niższym śladzie węglowym oraz udostępniać wyniki analiz środowiskowych razem z informacjami o projekcie.

 1. Producenci materiałów i technologii budowlanych

Odpowiadają za wielkość wbudowanego śladu węglowego, dlatego ich działania powinny być skupione m. in. na opracowaniu i wdrażaniu planu redukcji śladu węglowego produktów i ich transportu. Istotne jest podnoszenie świadomości i informowanie o postępach w realizacji planów redukcyjnych.

 1. Wykonawcy

Dokonują wyborów w trakcie budowy oraz remontów, przez co mogą redukować zużycie materiałów i energii. Ich działania powinny skupiać się na opracowaniu i realizacji działań zmniejszających ślad węglowy firmy oraz realizowanych inwestycji. Same inwestycje powinni realizować w ramach niskozasobowych i energooszczędnych procesów budowy.

 1. Zarządcy budynków

Podejmują ostateczne decyzje dotyczące użytkowania budynku. Powinni zatem przede wszystkim: podnosić swój  poziom wiedzy o dekarbonizacji, dostarczać  informacje właścicielom i użytkownikom zarządzanych budynków, realizować działania na rzecz dekarbonizacji zarządzanych budynków i znacząco zmniejszać ich ślad węglowy.

 1. Instytucje finansowe

Dekarbonizacja budynków wymaga znaczących nakładów finansowych. Wsparcie ze strony instytucji finansowych może obejmować stymulowanie rynku do podjęcia działań mających na celu dekarbonizację zasobów budowlanych oraz finansowanie inwestycji o zdefiniowanym śladzie węglowym a w przyszłości finansowanie już tylko inwestycji o obniżonym śladzie węglowym.

 1. Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia zawodowe i uczelnie

Odpowiadają za analizowanie procesów, szukanie alternatywnych rozwiązań, tworzenie strategii oraz weryfikację przyjętych założeń oraz edukację. Najważniejsze działania dla tej grupy powinny obejmować podniesienie poziomu wiedzy i świadomości w zakresie dekarbonizacji i gospodarki o obiegu zamkniętym, stworzenie i rozwijanie sieci współpracy na rzecz dekarbonizacji budynków i branży budowlanej, upowszechnianie i rozwój narzędzi wspomagających dekarbonizację procesu budowlanego.

Istotne elementy w procesie dekarbonizacji budownictwa

 • podnoszenie świadomości i aktywne działanie na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu
 • dostęp do informacji o wpływie materiałów budowlanych i rozwiązań na środowisko
 • stworzenie mechanizmów weryfikujących założenia projektowe dotyczące zużycia energii
 • wszystkie materiały budowlane muszą posiadać deklaracje środowiskowe
 • zwiększanie efektywności energetycznej i udziału odnawialnych źródeł energii
 • w czasie produkcji i budowy zasoby są wykorzystywane efektywnie
 • stosowanie gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym recyklingu i upcyklingu

Co Go4Energy może dla Państwa zrobić?

Jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia w zakresie zużycia energii oraz redukcji śladu węglowego w budynkach nowoprojektowanych lub istniejących, zapraszamy do kontaktu.

Naszym klientom oferujemy:

 • przeprowadzanie audytów energetycznych
 • usługi wspomagające zarządzanie energią w budynku
 • przygotowanie strategii dekarbonizacji
 • przygotowanie strategii dojścia do neutralności klimatycznej firmy

Wspieramy także realizację działań z zakresu ESG oraz zrównoważonego rozwoju:

 • opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju dopasowanej do konkretnego klienta
 • identyfikację i weryfikację wskaźników wymaganych dla danej branży w Taksonomii UE w celu potwierdzenia zrównoważonego charakteru inwestycji zgodnie z unijnymi wymogami zarówno dla budynków istniejących jak i nowych
 • analizę wskaźników środowiskowych ze wskazaniem sposobów ich poprawy (np. polepszenie efektywności energetycznej budynków)
 • przeprowadzenie analizy wpływu certyfikacji BREEAM i LEED na Taksonomię oraz analizy dodatkowe
 • doradztwo dotyczące regulacji UE w zakresie zmian klimatycznych