MARYNARSKA POINT II

 
Budynek Marynarska Point II, marynarska, pnb paribas, breeam in use, breeam INWESTOR:

BNP Pari­bas Real Esta­te Poland

ZAKRES PRAC:
Prze­pro­wa­dze­nie pro­ce­su cer­ty­fi­ka­cji BREEAM In-Use

TERMIN REALIZACJI:
Zre­ali­zo­wa­ny 2015 r.

MIEJSCE:

War­sza­wa