ENA nowa Fabryczna

INWESTOR:

Skan­ska Pro­per­ty Poland

ZAKRES PRAC:

Model ener­ge­tycz­ny na cele cer­ty­fi­ka­cji LEED CS 2009 (kre­dy­ty EAp2, EAc1)

M&V Plan na cele cer­ty­fi­ka­cji LEED CS 2009 (kre­dy­ty EAc5.1, EAc5.2)

Ana­li­za wido­ków z okien na cele cer­ty­fi­ka­cji LEED CS 2009 (kre­dyt IEQc8.2)

Ana­li­za ener­ge­tycz­na wyko­na­na zgod­nie z daw­ną meto­do­lo­gią EU Gre­en Buil­ding.

Świa­dec­two Cha­rak­te­ry­sty­ki Ener­ge­tycz­nej.

TERMIN REALIZACJI:

2017 r.

MIEJSCE:

Łódź