Certyfikat BREEAM NC

Cer­ty­fi­kat BREEAM NC (New Con­struc­tion) to wie­lo­kry­te­rial­ny sys­tem oce­ny jako­ści nowo­pro­jek­to­wa­nych budyn­ków będą­cy obec­nie stan­dar­dem w bran­ży nie­ru­cho­mo­ści w Euro­pie i na świe­cie sto­so­wa­nym przez inwe­sto­rów oraz dewe­lo­pe­rów.

BREEAM bie­rze pod uwa­gę wie­le zagad­nień cha­rak­te­ry­zu­ją­cych budy­nek w tym:

 • jakość śro­do­wi­ska wewnętrz­ne­go,
 • efek­tyw­ność ener­ge­tycz­na,
 • dostęp­ność środ­ków trans­por­tu miej­skie­go,
 • mate­ria­ły budow­la­ne,
 • zarzą­dza­nie eks­plo­ata­cją budyn­ku,
 • gospo­dar­ka wod­na i odpa­da­mi.

Sprawdź któ­re budyn­ki mają już cery­fi­kat BREEAM

Cer­ty­fi­kat BREEAM przy­zna­wa­ny jest przez BRE (Buil­ding Rese­arch Esta­bli­sh­ment) Glo­bal na pod­sta­wie mate­ria­łów i rapor­tu przy­go­to­wa­nych przez licen­cjo­no­wa­ne­go ase­so­ra, któ­ry w trak­cie pro­ce­su cer­ty­fi­ka­cji współ­pra­cu­je z zespo­łem pro­jek­to­wym. Budy­nek może otrzy­mać cer­ty­fi­kat BREEAM na jed­nym z pię­ciu pozio­mów w zależ­no­ści od licz­by uzy­ska­nych punk­tów:

 • Pass
 • Good
 • Very Good
 • Excel­lent
 • Out­stan­ding

Pro­ce­so­wi cer­ty­fi­ka­cji mogą zostać pod­da­ne budyn­ki biu­ro­we, han­dlo­we, prze­my­sło­we i miesz­kal­ne, jak rów­nież każ­dy inny typ budyn­ku po wcze­śniej­szym uzgod­nie­niu z jed­nost­ką cer­ty­fi­ku­ją­cą.

breeam, breaam nc, breeam new construction,