Ekologiczne mieszkania

Miesz­ka­nia w Pol­sce sta­ją się coraz bar­dziej eko­lo­gicz­ne. Jaśmi­no­wy Moko­tów to kolej­na inwe­sty­cja w War­sza­wie, któ­ra uzy­ska­ła bry­tyj­ski cer­ty­fi­kat eko­lo­gicz­ny BREEAM, co potwier­dza naj­wyż­sze stan­dar­dy jej wyko­na­nia i moż­li­wie naj­wyż­szy kom­fort użyt­ko­wa­nia.

To pierw­sza budo­wa w War­sza­wie zasi­la­na wyłącz­nie ener­gią wia­tro­wą. Dzię­ki świa­do­me­mu ogra­ni­cza­niu korzy­sta­nia z ener­gii elek­trycz­nej, Skan­ska redu­ku­je nie­ko­rzyst­ny wpływ na śro­do­wi­sko już na eta­pie reali­za­cji inwe­sty­cji – pro­duk­cja zie­lo­nej ener­gii nie powo­du­je emi­sji szko­dli­wych gazów ani cie­pła.

Skan­dy­naw­ska filo­zo­fia życia, zgod­nie z któ­rą dzia­ła Skan­ska, na pierw­szym miej­scu sta­wia potrze­by czło­wie­ka two­rząc prze­strzeń do życia w bli­skim kon­tak­cie z przy­ro­dą. Jaśmi­no­wy Moko­tów powsta­je na tere­nie War­szaw­skie­go Obsza­ru Chro­nio­ne­go Kra­jo­bra­zu. Doce­lo­wo posia­dać będzie wła­sny staw, park z prze­strze­nią do rekre­acji i ogro­dy mię­dzy budyn­ka­mi.

Pas napo­wie­trza­nia War­sza­wy, w któ­rym powsta­je inwe­sty­cja miesz­ka­nio­wa Jaśmi­no­wy Moko­tów gwa­ran­tu­je jego miesz­kań­com sta­ły dopływ świe­że­go powie­trza, pomi­mo loka­li­za­cji w środ­ku metro­po­lii. Powierzch­nia bio­lo­gicz­nie czyn­na, zapew­nia­ją­ca sta­ły i bli­ski kon­takt z przy­ro­dą, sta­no­wi 60% obsza­ru.

Pro­ces cer­ty­fi­ka­cji inwe­sty­cji został prze­pro­wa­dzo­ny przez eks­per­tów z Go4Energy z 10-let­nim doświad­cze­niem w doradz­twie dla dewe­lo­pe­rów. Celem fir­my jest przy­czy­niać się do two­rze­nia ponad­cza­so­wych, a jed­no­cze­śnie funk­cjo­nal­nych i zdro­wych miejsc do życia i pra­cy.

Dewe­lo­pe­rzy miesz­ka­nio­wi coraz czę­ściej decy­du­ją się na cer­ty­fi­ka­cję śro­do­wi­sko­wą budyn­ków, co w przy­pad­ku inwe­sty­cji komer­cyj­nych jest już abso­lut­nym stan­dar­dem. Do chwi­li obec­nej na świe­cie wyda­no już ponad pół milio­na cer­ty­fi­ka­tów BREEAM, a kolej­ne 2 mln inwe­sty­cji jest w trak­cie ich uzy­ski­wa­nia. Jaśmi­no­wy Moko­tów jest siód­mą inwe­sty­cją w War­sza­wie z cer­ty­fi­ka­tem BREEAM Inter­na­tio­nal New Con­struc­tion dla obiek­tów typu Resi­den­tial. Pierw­szy i jedy­ny jak dotąd cer­ty­fi­kat BREEAM na pozio­mie wyko­naw­czym inwe­sty­cji (czy­li o sta­tu­sie FINAL) uzy­ska­ło Osie­dle Mic­kie­wi­cza, wybu­do­wa­ne przez Skan­ska i cer­ty­fi­ko­wa­ne przez eks­per­tów z Go4Energy.

Wię­cej infor­ma­cji o naszych usłu­gach dostęp­ne jest tutaj.