Kobiecy potencjał w Go4Energy

Kobiety Go4Energy

Kobie­ty potra­fią roz­ma­wiać tak dłu­go aż znaj­dą przy­czy­nę i roz­wią­za­nie pro­ble­mu. Pod­czas gdy męż­czyź­ni chcą do wszyst­kie­go dojść samo­dziel­nie, nie pyta­jąc niko­go o dro­gę. Nawet jeśli to tyl­ko uogól­nie­nie, to wie­le mówi o podej­ściu do pra­cy każ­dej z płci. Nie­ste­ty, nad­mier­ny per­fek­cjo­nizm i samo­kry­ty­cyzm, będą­ce dome­ną kobiet, spra­wia, że im samym czę­sto wyda­je się, że nie są jesz­cze dość dobrze przy­go­to­wa­ne do obję­cia roli kie­row­ni­czej. …

Kolejny LEED AP w zespole

Uzy­ska­nie tytu­łu LEED Accre­di­ted Pro­fes­sio­nal Inte­rior Design and Con­struc­tion (LEED AP ID+C) słu­ży udo­ku­men­to­wa­niu posia­da­nej wie­dzy w zakre­sie cer­ty­fi­ka­cji LEED dla wnętrz komer­cyj­nych, biu­ro­wych, hote­lo­wych oraz powierzch­ni reta­ilo­wych. Choć posia­da­nie akre­dy­to­wa­ne­go spe­cja­li­sty w zespo­le, nie jest wymo­giem w trak­cie pro­ce­su cer­ty­fi­ka­cji, to jego obec­ność, wie­dza i bie­żą­ce wspar­cie pro­cen­tu­ją na każ­dym eta­pie pro­wa­dze­nia inwe­sty­cji. Dodat­ko­wym atu­tem zaan­ga­żo­wa­nia LEED AP ID+C jest moż­li­wość speł­nie­nia wymo­gu …

Odkrywaj zalety commissioningu

Zwięk­szo­ny poziom świa­do­mo­ści i rosną­ce wyma­ga­nia użyt­kow­ni­ków spra­wi­ły, iż klu­czo­wym ele­men­tem, a nie­ste­ty dość czę­sto pomi­ja­nym przez oso­by zaan­ga­żo­wa­ne w reali­za­cję pro­jek­tu w warun­kach pol­skich, sta­ła się faza użyt­ko­wa­nia obiek­tu. Zapew­nie­nie kom­for­tu użyt­kow­ni­ka poprzez prze­szko­le­nie obsłu­gi i prze­ka­za­nie per­so­ne­lo­wi zarzą­dza­ją­ce­mu budyn­kiem wie­dzy, doty­czą­cej sys­te­mów i insta­la­cji, zna­czą­co wspo­ma­ga osią­gnię­cie opty­mal­nych para­me­trów, odno­szą­cych się zarów­no do subiek­tyw­nych odczuć użyt­kow­ni­ków budyn­ku, jak i skut­ku­je wymier­ny­mi efek­ta­mi finan­so­wy­mi. Błę­dy popeł­nio­ne …

Dashboarding, czyli jak naprawdę funkcjonuje budynek

Nowy rok odkry­wa nowe moż­li­wo­ści, doty­czą­ce trans­pa­rent­no­ści funk­cjo­no­wa­nia obiek­tów wobec ich najem­ców i użyt­kow­ni­ków. W stycz­niu 2018 roku final­nie uru­cho­mio­ny został Dash­bo­ar­ding – sys­tem pre­zen­ta­cji danych, doty­czą­cych funk­cjo­no­wa­nia budyn­ku biu­ro­we­go. Użyt­kow­ni­cy i goście Sile­sia Busi­ness Park C w Kato­wi­cach, za pomo­cą spe­cjal­ne­go ekra­nu w lob­by, mogą w łatwy spo­sób dowie­dzieć się m.in. jaki jest poziom zuży­cia mediów w ich miej­scu pra­cy, czy efek­tyw­nie korzy­sta­ją z budyn­ku czy też …

Inwestycja biurowa na 5

HIgh5ive

Fir­ma Go4Energy uczest­ni­czy w pro­jek­cie High5ive dewe­lo­pe­ra Skan­ska Pro­per­ty Poland. Zespół budyn­ków biu­ro­wych High5ive powsta­je w Kra­ko­wie przy uli­cy Pawiej. Budyn­ki D i E sta­no­wią pierw­szy etap inwe­sty­cji, ofe­ru­jąc łącz­nie ponad 23 tysią­ce metrów kwa­dra­to­wych powierzch­ni naj­mu. Budyn­ki będą mieć po 6 kon­dy­gna­cji naziem­nych, z cze­go par­te­ry prze­zna­czo­ne zosta­ły na loka­le gastro­no­micz­ne i usłu­go­we, a wyż­sze kon­dy­gna­cje na loka­le biu­ro­we. Odda­nie do użyt­ku prze­wi­dzia­ne jest w I poło­wie 2018 …

Nowoczesny biurowiec w Nowym Centrum Łodzi

Cie­szy­my się, że zaufa­nie do Go4Energy rośnie, o czym świad­czą kolej­ne zle­ce­nia. W ostat­nim cza­sie nasze dzia­ła­nia doty­czy­ły np. obiek­tu Nowa Fabrycz­na, któ­re­go inwe­sto­rem jest Skan­ska Pro­per­ty Poland. Wyko­na­ne przez nas pra­ce obej­mo­wa­ły ana­li­zy kom­for­tu ter­micz­ne­go, plan M&V – plan olicz­ni­ko­wa­nia budyn­ku i wery­fi­ka­cji popraw­no­ści dzia­ła­nia insta­la­cji, mode­lo­wa­nie ener­ge­tycz­ne i wyko­na­nie Świa­dec­twa Cha­rak­te­ry­sty­ki Ener­ge­tycz­nej. Prze­pro­wa­dzi­li­śmy też pro­ces com­mis­sio­nin­gu oraz cer­ty­fi­ka­cję w sys­te­mie EU Gre­en Buil­ding. …