Dashboarding, czyli jak naprawdę funkcjonuje budynek

Nowy rok odkry­wa nowe moż­li­wo­ści, doty­czą­ce trans­pa­rent­no­ści funk­cjo­no­wa­nia obiek­tów wobec ich najem­ców i użyt­kow­ni­ków. W stycz­niu 2018 roku final­nie uru­cho­mio­ny został Dash­bo­ar­ding – sys­tem pre­zen­ta­cji danych, doty­czą­cych funk­cjo­no­wa­nia budyn­ku biu­ro­we­go. Użyt­kow­ni­cy i goście Sile­sia Busi­ness Park C w Kato­wi­cach, za pomo­cą spe­cjal­ne­go ekra­nu w lob­by, mogą w łatwy spo­sób dowie­dzieć się m.in. jaki jest poziom zuży­cia mediów w ich miej­scu pra­cy, czy efek­tyw­nie korzy­sta­ją z budyn­ku czy też …

Inwestycja biurowa na 5

HIgh5ive

Fir­ma Go4Energy uczest­ni­czy w pro­jek­cie High5ive dewe­lo­pe­ra Skan­ska Pro­per­ty Poland. Zespół budyn­ków biu­ro­wych High5ive powsta­je w Kra­ko­wie przy uli­cy Pawiej. Budyn­ki D i E sta­no­wią pierw­szy etap inwe­sty­cji, ofe­ru­jąc łącz­nie ponad 23 tysią­ce metrów kwa­dra­to­wych powierzch­ni naj­mu. Budyn­ki będą mieć po 6 kon­dy­gna­cji naziem­nych, z cze­go par­te­ry prze­zna­czo­ne zosta­ły na loka­le gastro­no­micz­ne i usłu­go­we, a wyż­sze kon­dy­gna­cje na loka­le biu­ro­we. Odda­nie do użyt­ku prze­wi­dzia­ne jest w I poło­wie 2018 …

Nowoczesny biurowiec w Nowym Centrum Łodzi

Cie­szy­my się, że zaufa­nie do Go4Energy rośnie, o czym świad­czą kolej­ne zle­ce­nia. W ostat­nim cza­sie nasze dzia­ła­nia doty­czy­ły np. obiek­tu Nowa Fabrycz­na, któ­re­go inwe­sto­rem jest Skan­ska Pro­per­ty Poland. Wyko­na­ne przez nas pra­ce obej­mo­wa­ły ana­li­zy kom­for­tu ter­micz­ne­go, plan M&V – plan olicz­ni­ko­wa­nia budyn­ku i wery­fi­ka­cji popraw­no­ści dzia­ła­nia insta­la­cji, mode­lo­wa­nie ener­ge­tycz­ne i wyko­na­nie Świa­dec­twa Cha­rak­te­ry­sty­ki Ener­ge­tycz­nej. Prze­pro­wa­dzi­li­śmy też pro­ces com­mis­sio­nin­gu oraz cer­ty­fi­ka­cję w sys­te­mie EU Gre­en Buil­ding. …

Podsumowanie roku na rynku zielonych certyfikatów

Zielone certyfikaty

Koniec roku sprzy­ja pod­su­mo­wa­niom i oce­nom tego, co uda­ło się doko­nać w mija­ją­cym roku. Na pol­skim ryn­ku nie­ru­cho­mo­ści i budow­nic­twa na szcze­gól­ną uwa­gę zasłu­gu­je wzrost udzia­łu inwe­sto­rów w dąże­niu do two­rze­nia zdro­wych budyn­ków. Z danych prze­ka­za­nych przez jed­nost­kę cer­ty­fi­ka­cyj­ną IWBI wyni­ka, że dla nowe­go sys­te­mu oce­ny budyn­ków WELL Buil­ding Stan­dard 2017 był bar­dzo uda­nym rokiem w Euro­pie. Duże zain­te­re­so­wa­nie cer­ty­fi­ka­tem zauwa­żo­no m. in. we Fran­cji, …

Green2Day pod właściwym nadzorem

Na zle­ce­nie Skan­ska Pro­per­ty Poland fir­ma Go4Energy pro­wa­dzi nad­zór inwe­sty­cji Green2Day we Wro­cła­wiu zgod­nie z pro­ce­sem Fun­da­men­tal oraz Enhan­ced Com­mis­sio­ning w cer­ty­fi­ka­cji LEED Core and Shell. Zaan­ga­żo­wa­nie Com­mis­sio­ning Autho­ri­ty (CxA) we wcze­snym sta­dium pro­jek­tu kon­cep­cyj­ne­go daje moż­li­wość odpo­wied­nio wcze­snej wery­fi­ka­cji, czy wszyst­kie sys­te­my zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne i wdro­żo­ne zgod­nie z wyma­ga­nia­mi Inwe­sto­ra. Pro­ces Com­mis­sio­nin­gu nie tyl­ko umoż­li­wia zdo­by­cie dodat­ko­wych punk­tów (Enhan­ced Com­mis­sio­ning), ale jest też …

III Forum Przemysłowe

Kie­run­ki odbu­do­wy i roz­wo­ju prze­my­słu w Euro­pie – pod takim hasłem trwać będzie od 8 do 10 grud­nia III Forum Prze­my­sło­we w Kar­pa­czu. Naj­waż­niej­si przed­sta­wi­cie­li pol­skie­go i euro­pej­skie­go prze­my­słu wezmą udział w kil­ku­dzie­się­ciu deba­tach, sesjach ple­nar­nych, pre­zen­ta­cjach rapor­tów i blo­kach tema­tycz­nych. Eks­per­ci z Go4Energy wezmą udział w nastę­pu­ją­cych pane­lach dys­ku­syj­nych: Budyn­ki zero­ener­ge­tycz­ne – czy to moż­li­we? – 9 grud­nia 16:10 – 17:35 W dzi­siej­szym świe­cie to wła­śnie budyn­ki są naj­więk­szy­mi kon­su­men­ta­mi ener­gii …