Partnerstwo na rzecz dostępności

W dniu 3 lip­ca 2018 roku w Mini­ster­stwie Inwe­sty­cji i Roz­wo­ju pod­pi­sa­li­śmy Part­ner­stwo na rzecz dostęp­no­ści, któ­re­go celem jest współ­pra­ca w ramach Pro­gra­mu Dostęp­ność Plus. Dekla­ra­cja sygno­wa­na zosta­ła rów­nież przez Ogól­no­kra­jo­we­go Sto­wa­rzy­sze­nia Wspie­ra­nia Budow­nic­twa Zrów­no­wa­żo­ne­go, któ­re­go fir­ma Go4Energy jest współ­za­ło­ży­cie­lem. Ideą prze­wod­nią part­ner­stwa jest stwo­rze­nie plat­for­my wymia­ny wie­dzy mery­to­rycz­nej pomię­dzy pod­mio­ta­mi, sto­wa­rzy­sze­nia­mi, fir­ma­mi, orga­ni­za­cja­mi, dzia­ła­ją­cy­mi w zakre­sie sze­ro­ko poj­mo­wa­nej dostęp­no­ści. Pod­pi­sa­nie poro­zu­mie­nia sta­no­wi ofi­cjal­ne potwier­dze­nie, …

Top Woman in Real Estate

W pią­tek 11 maja 2018 r. pod­czas uro­czy­stej gali w hote­lu Inter­Con­ti­nen­tal w War­sza­wie pozna­li­śmy wyni­ki I edy­cji kon­kur­su Top Woman in Real Esta­te, któ­re­go celem jest wyła­niać i nagra­dzać nie­zwy­kłe kobie­ty, dzia­ła­ją­ce w bran­ży nie­ru­cho­mo­ści i budow­nic­twa. Uczest­nicz­ki kon­kur­su oce­nia­ne były w nastę­pu­ją­cych kate­go­riach: Busi­ness mana­ge­ment, Inno­va­tion, Busi­ness sup­port, Com­mer­cial sales, Resi­den­tial sales, Acti­vi­ties for gre­en buil­ding, Jour­na­lism, Archi­tec­tu­re and design. Dodat­ko­wo, przy­zna­ne zosta­ły trzy nagro­dy …

Członkostwo w organizacjach

Fir­ma Go4Energy od lat dzia­ła aktyw­nie na rzecz zrów­no­wa­żo­ne­go budow­nic­twa, pro­wa­dząc pro­ce­sy cer­ty­fi­ka­cji budyn­ków i powierzch­ni naj­mu w sys­te­mach LEED, BREEAM, Gre­en Buil­ding Stan­dard czy naj­now­szym WELL Buil­ding Stan­dard i wspie­ra­jąc archi­tek­tów, pro­jek­tan­tów i gene­ral­nych wyko­naw­ców w two­rze­niu eko­lo­gicz­nych obiek­tów. Orga­ni­za­cja USGBC Od 2012 roku Go4Energy jest człon­kiem U.S. Gre­en Buil­ding Coun­cil (USGBC) – orga­ni­za­cji, któ­rej nie­ustan­ną misją jest spra­wiać, by świat był lep­szym miej­scem …

Wsparcie generalnego wykonawcy

Dla dewe­lo­pe­rów komer­cyj­nych cer­ty­fi­ka­cja sta­ła się już swe­go rodza­ju​„must have”, bez któ­re­go nie powsta­nie żaden zaawan­so­wa­ny i nowo­cze­sny pro­jekt. W tym samym kie­run­ku zmie­rza też sek­tor apar­ta­men­to­wy, bo klient zaczy­na być bar­dziej świa­do­my i wyma­ga­ją­cy. Coraz czę­ściej inwe­sto­rzy zle­ca­ją gene­ral­ne wyko­naw­stwo w pakie­cie z prze­pro­wa­dze­niem pro­ce­su cer­ty­fi­ka­cji eko­lo­gicz­nej. Odpo­wie­dzial­ność gene­ral­ne­go wyko­naw­cy w zakre­sie cer­ty­fi­ka­cji obej­mu­je zdo­by­cie okre­ślo­nej licz­by punk­tów celem uzy­ska­nia cer­ty­fi­ka­tu na odpo­wied­nim, zało­żo­nym …

Nasza Top Woman in Real Estate

Mamy ogrom­ną przy­jem­ność podzie­lić się infor­ma­cją o nomi­na­cji naszej kole­żan­ki Agniesz­ki Ryl­skiej w kon­kur­sie Top Woman in Real Esta­te w kate­go­rii Acti­vi­ties for Gre­en Buil­ding. W struk­tu­rze fir­my Agniesz­ka odpo­wia­da za reali­za­cję pro­ce­su Com­mis­sio­nin­gu oraz cer­ty­fi­ka­cję w sys­te­mie WELL Buil­ding Stan­dard dla róż­ne­go rodza­ju budyn­ków kuba­tu­ro­wych i powierzch­ni biu­ro­wych. Posia­da tytuł Com­mis­sio­ning Autho­ri­ty (CxA) i jest w trak­cie zdo­by­wa­nia upraw­nień WELL Accre­di­ted Pro­fes­sio­nal. Ukoń­czy­ła, dotych­czas jedy­ne w Pol­sce, szko­le­nie …

Ekologiczne mieszkania

Miesz­ka­nia w Pol­sce sta­ją się coraz bar­dziej eko­lo­gicz­ne. Jaśmi­no­wy Moko­tów to kolej­na inwe­sty­cja w War­sza­wie, któ­ra uzy­ska­ła bry­tyj­ski cer­ty­fi­kat eko­lo­gicz­ny BREEAM, co potwier­dza naj­wyż­sze stan­dar­dy jej wyko­na­nia i moż­li­wie naj­wyż­szy kom­fort użyt­ko­wa­nia. To pierw­sza budo­wa w War­sza­wie zasi­la­na wyłącz­nie ener­gią wia­tro­wą. Dzię­ki świa­do­me­mu ogra­ni­cza­niu korzy­sta­nia z ener­gii elek­trycz­nej, Skan­ska redu­ku­je nie­ko­rzyst­ny wpływ na śro­do­wi­sko już na eta­pie reali­za­cji inwe­sty­cji – pro­duk­cja zie­lo­nej ener­gii nie powo­du­je emi­sji …