References

Ghe­lam­co Poland Sp. z o.o.

Mokotów Nova:

 • opra­cow­anie mod­elu numerycznego budynków oraz opra­cow­anie danych doty­czą­cych zuży­cia energii przez budyn­ki
 • opra­cow­anie poli­ty­ki w zakre­sie oszczęd­noś­ci energii w budynkach (Action Plan)
 • opra­cow­anie wniosku o przyz­nanie cer­ty­fikatu Euro­pean Green­Build­ing

 

Globe Trade Cen­tre S.A.

Uni­ver­si­ty Busi­ness Park i Fran­cus­ka Office Cen­tre:

 • opra­cow­anie mod­elu numerycznego budynków oraz opra­cow­anie danych doty­czą­cych zuży­cia energii przez budyn­ki
 • opra­cow­anie poli­ty­ki w zakre­sie oszczęd­noś­ci energii w budynkach (Action Plan)
 • opra­cow­anie wniosku o przyz­nanie cer­ty­fikatu Euro­pean Green­Build­ing

 

PKN Orlen

 • audyt elek­tro-ener­gety­czny obiek­tów stacji paliw, ter­mi­nali i budynków admin­is­tra­cyjnych
 • przed­staw­ie­nie propozy­cji mod­ern­iza­cji obniża­ją­cych zuży­cie energii

 

Est-On Gru­pa ECHO

Park Postępu:

 • opra­cow­anie mod­elu numerycznego budynków oraz opra­cow­anie danych doty­czą­cych zuży­cia energii przez budyn­ki
 • opra­cow­anie poli­ty­ki zarządza­nia energią w budynkach oraz przy­go­towanie Action Plan
 • opra­cow­anie wniosku o przyz­nanie cer­ty­fikatu Euro­pean Green­Build­ing

 

Huss­mann Kox­ka Poland Sp. z o.o.

 • przeprowadze­nie symu­lacji złożonych sys­temów chłod­niczych, wenty­lacji, kli­matyza­cji oraz ogrze­wa­nia super­mar­ketów
 • określe­nie korzyś­ci płyną­cych z wyko­rzys­ta­nia ciepła odpad­owego z prze­mysłowych urządzeń chłod­niczych na cele grzew­cze

 

EXATEL S.A.

 • anal­iza ist­niejącej doku­men­tacji
 • oce­na stanu fak­ty­cznego eksploat­acji budynku
 • oce­na aktu­al­nej eksploat­acji tech­nicznej budynku
 • oce­na umowy pomiędzy Exa­tel S.A. i Axi­ma Ser­vices Sp. z o.o.
 • mod­el ener­gety­czny budynku
 • oce­na dodatkowego sys­te­mu wenty­lacji, chłodzenia i ogrze­wa­nia w zmod­ern­i­zowanych pomieszczeni­ach
 • propozy­c­je racjon­al­iza­cji zuży­cia energii

 

FM Pol­s­ka Sp. z o.o.

 • opra­cow­anie anal­izy ener­gety­cznej hali mag­a­zynowej
 • obliczenia mocy cieplnej i chłod­niczej oraz rocznego zuży­cia chło­du i ciepła na potrze­by wenty­lacji i kli­matyza­cji
 • przeprowadze­nie symu­lacji funkcjonowa­nia obec­nego sys­te­mu wenty­lacji w ciągu roku

 

 

Pro­jek­ty zre­al­i­zowane przez fir­mę ProBe

 

 

Skan­s­ka Prop­er­ty Poland Sp. z o.o.

Green Cor­ner:

 • współpra­ca przy cer­ty­fikacji LEED
 • mod­e­lowanie ener­gety­czne
 • mea­sure­ment & ver­i­fi­ca­tion
 • com­mis­sion­ing
 • opra­cow­anie wniosku o przyz­nanie cer­ty­fikatu Euro­pean Green­Build­ing
 • przy­go­towanie Świadect­wa Charak­terysty­ki Ener­gety­cznej

 

Green Hori­zon:

 • współpra­ca przy cer­ty­fikacji LEED
 • mod­e­lowanie ener­gety­czne
 • mea­sure­ment & ver­i­fi­ca­tion
 • com­mis­sion­ing
 • opra­cow­anie wniosku o przyz­nanie cer­ty­fikatu Euro­pean Green­Build­ing
 • przy­go­towanie Świadect­wa Charak­terysty­ki Ener­gety­cznej

 

Green Tow­ers A i B:

 • współpra­ca przy cer­ty­fikacji LEED
 • mod­e­lowanie ener­gety­czne
 • mea­sure­ment & ver­i­fi­ca­tion
 • com­mis­sion­ing
 • opra­cow­anie wniosku o przyz­nanie cer­ty­fikatu Euro­pean Green­Build­ing
 • przy­go­towanie Świadect­wa Charak­terysty­ki Ener­gety­cznej

 

Mal­ta House:

 • współpra­ca przy cer­ty­fikacji LEED
 • anal­iza rozwiązań fasady
 • anal­iza doboru źródła ciepła i chlo­du
 • mod­e­lowanie ener­gety­czne
 • mea­sure­ment & ver­i­fi­ca­tion
 • com­mis­sion­ing
 • opra­cow­anie wniosku o przyz­nanie cer­ty­fikatu Euro­pean Green­Build­ing
 • przy­go­towanie Świadect­wa Charak­terysty­ki Ener­gety­cznej