Znaki handlowe

Go4Energy” jest zastrze­żo­nym zna­kiem han­dlo­wym Go4It z sie­dzi­bą w War­sza­wie ul. Bia­ło­brze­ska 68/​64.

Wszyst­kie wcho­dzą­ce w skład Zawar­to­ści witry­ny zna­ki han­dlo­we, zna­ki gra­ficz­ne (logo), adre­sy witryn www, są zna­ka­mi han­dlo­wy­mi i wła­sno­ścią Go4It.

Wyko­rzy­sta­nie Zna­ków Go4Energy lub ich prze­ró­bek jest suro­wo zabro­nio­ne (poza przy­pad­ka­mi, w któ­rych Go4It wyraź­nie udzie­li zgo­dy na piśmie).
Nazwy innych pro­duk­tów i firm poja­wia­ją­ce się w niniej­szej witry­nie mogą być zna­ka­mi han­dlo­wy­mi odpo­wied­nich wła­ści­cie­li.