WEST STATION

 
west station, breeam, certyfikat breeam INWESTOR:

HB Reavis Poland /​Xci­ty Inve­st­ment

ZAKRES PRAC:
Prze­pro­wa­dze­nie pro­ce­su cer­ty­fi­ka­cji BREEAM

TERMIN REALIZACJI:
W reali­za­cji

MIEJSCE:

War­sza­wa