SILESIA BUSINESS PARK

 
SILESIA BUSINESS PARK INWESTOR:

Skan­ska Pro­per­ty Poland Sp z o.o.

ZAKRES PRAC:
Wdro­że­nie usłu­gi Gre­enFM

Prze­pro­wa­dze­nie pro­ce­su Com­mis­sio­nin­gu
Budy­nek: A, B

Opra­co­wa­nie doku­men­ta­cji Gre­en Buil­ding w budyn­kach A, B, C, D

TERMIN REALIZACJI:
W reali­za­cji

MIEJSCE:

Kato­wi­ce