Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

Świa­dec­twa Cha­rak­te­ry­sty­ki Ener­ge­tycz­nej to doku­men­ty okre­śla­ją­ce ener­go­chłon­ność budyn­ku wyra­żo­ną w kWh/(m2rok). Doku­ment ten infor­mu­je o ilo­ści ener­gii wyko­rzy­sty­wa­nej przy stan­dar­do­wym użyt­ko­wa­niu budyn­ku. Ponad­to porów­nu­je ener­go­chłon­ność budyn­ku do obiek­tu refe­ren­cyj­ne­go (budy­nek o tej samej bry­le, zbu­do­wa­ny zgod­nie z aktu­al­nie obo­wią­zu­ją­cy­mi warun­ka­mi tech­nicz­ny­mi).

Prze­czy­taj wię­cej o naszych usłu­gach z zakre­su Świa­dectw Cha­rak­te­ry­sty­ki Ener­ge­tycz­nej.

Zapo­znaj się rów­nież ze zre­ali­zo­wa­ny­mi przez nas pro­jek­ta­mi z zakre­su Świa­dectw Cha­rak­te­ry­sty­ki Ener­ge­tycz­nej.

  • Jana Kazi­mie­rza Offi­ce budy­nek biu­ro­wy w War­sza­wie (05÷2014 – 06/​2014)
  • Citi­bank budyn­ki komer­cyj­ne w War­sza­wie, Kato­wi­cach, Łodzi, Pozna­niu, Byd­gosz­czy, Olsz­ty­nie (05÷2014−08÷2014)
  • Ośro­dek maga­zy­no­wo- biu­ro­wy w Gąd­kach i Gro­dzi­sku Mazo­wiec­kim (02÷2011− 03/​2011)
  • Euro­pej­skie Cen­trum Soli­dar­no­ści w War­sza­wie (05÷2009− 06/​2009)
  • Sena­tor budy­nek biu­ro­wy w War­sza­wie (04÷2012− 05/​2012)
  • Hale maga­zy­no­we w Msz­czo­no­wie (02÷2009− 03/​2009)
  • Jaśmi­no­wa budy­nek miesz­kal­ny w War­sza­wie (08÷2013− 10/​2013)

Chcesz dowie­dzieć się wię­cej? Skon­tak­tuj się z nami.