Nadzór inwestorski

Jako Go4Energy ofe­ru­je­my kom­plek­so­wą usłu­gę nad­zo­ru inwe­stor­skie­go wszyst­kich branż z koor­dy­na­cją mię­dzy­bran­żo­wą zgod­nie z zasa­da­mi okre­ślo­ny­mi w pra­wie budow­la­nym. Nasi inspek­to­rzy nad­zo­ru, to doświad­cze­ni inży­nie­ro­wie z dłu­go­let­nim sta­żem. Ich wie­dza i zaan­ga­żo­wa­nie jest gwa­ran­cją dobrej jako­ści wyko­na­nych robót.

Dowiedz się wię­cej o zakre­sie naszych usług doty­czą­cych Nad­zór Inwe­stor­ski.

Zachę­ca­my do zapo­za­nia się z pro­jek­ta­mi zre­ali­zo­wa­ny­mi przez naszą fir­mę w zakre­sie Nad­zo­ru Inspek­tor­skie­go.

Branża budowlana i konstrukcyjna

Branża wentylacji i klimatyzacji

 • Muzeum Histo­rii Żydów Pol­skich w War­sza­wie
 • Skan­ska S.A. budy­nek biu­ro­wy w War­sza­wie
 • Gen. J. Zającz­ka 9 budy­nek biu­ro­wy w War­sza­wie
 • Sena­tor budy­nek biu­ro­wy w War­sza­wie
 • Mary­nar­ska 12 budy­nek biu­ro­wy w War­sza­wie
 • Łopu­szańska Busi­ness Park budy­nek biu­ro­wy w War­sza­wie
 • Mary­nar­ska Point budy­nek biu­ro­wy w War­sza­wie
 • Sile­sia Busi­ness Park budy­nek biu­ro­wy w Kato­wi­cach
 • Grun­waldz­ki Cen­ter budy­nek biu­ro­wy we Wro­cła­wiu

Branża elektryczna i niskoprądowa

 • Atrium 1 budy­nek biu­ro­wy w War­sza­wa
 • Muzeum Histo­rii Żydów Pol­skich w War­sza­wie
 • Mary­nar­ska Point budy­nek biu­ro­wy w War­sza­wie
 • Sile­sia Busi­ness Park budy­nek biu­ro­wy w Kato­wi­cach 

Branża sanitarna

 • Park Ostro­bram­ska kom­pleks miesz­ka­nio­wy w War­sza­wie
 • Ide­al hale maga­zy­no­wo- biu­ro­we w War­sza­wie
 • City House budy­nek biu­ro­wy w War­sza­wie
 • Hol­land Park budy­nek biu­ro­wy w War­sza­wie
 • Equ­ator budy­nek biu­ro­wy w War­sza­wie
 • Park Postępu budy­nek biu­ro­wy w War­sza­wie
 • Focus budy­nek biu­ro­wy w War­sza­wie
 • Mio­do­wa Pała­ce budy­nek biu­ro­wy w War­sza­wie
 • Mło­da Pra­ga dział­ka w War­sza­wie
 • DBC dział­ka w War­sza­wie
 • Nor­way House budy­nek biu­ro­wy w War­sza­wie
 • La Pala­ise budy­nek biu­ro­wy w War­sza­wie
 • Roy­al Trakt Offi­ces budy­nek biu­ro­wy w War­sza­wie
 • Feniks Offi­ce Buil­ding budy­nek biu­ro­wy w War­sza­wie
 • Chmiel­na 25 budy­nek biu­ro­wy w War­sza­wie
 • Ron­do 1 budy­nek biu­ro­wy w War­sza­wie
 • Gre­en Towers budy­nek biu­ro­wy we Wro­cła­wiu
 • DHL Wro­cław budy­nek logi­stycz­no-maga­zy­no­wy we Wro­cła­wiu
 • Sile­sia Busi­ness Park budy­nek biu­ro­wy w Kato­wi­cach
 • DHL Łódź budy­nek logi­stycz­no-maga­zy­no­wy w Łodzi
 • DHL Gdańsk-Kowa­le budy­nek logi­stycz­no-maga­zy­no­wy w Gdań­sku
 • Panat­to­ni hale logi­stycz­no-maga­zy­no­we w Prusz­ko­wie oraz Oża­ró­wie
 • Bie­dron­ka & Media Expert obiek­ty han­dlo­we w Puła­wach

Chcesz dowie­dzieć się wię­cej? Skon­tak­tuj się z nami.