Certyfikacja LEED

LEED (Leader­ship in Ener­gy and Envi­ron­men­tal Design) jest to ame­ry­kań­ski sys­tem oce­ny budow­nic­twa stwo­rzo­ny przez USGBC (U.S. Gre­en Buil­ding Coun­cil). Sys­tem cer­ty­fi­ka­cji LEED jest sto­so­wa­ny na ska­lę świa­to­wą i obej­mu­je obiek­tyw­ną oce­nę wyni­ków prze­pro­wa­dza­ną przez stro­nę trze­cią – Gre­en Buil­ding Cer­ti­fi­ca­tion Insti­tu­te (GBCI).

Zobacz, jaki zakres usług ofe­ru­je­my w ramach Cer­ty­fi­ka­cja LEED.

Zapo­znaj się z pro­jek­ta­mi z zakre­su Cer­ty­fi­ka­cji LEED:

  • Kom­pleks Busi­ness Gar­den War­sza­wa – Etap II kom­pleks budyn­ków biu­ro­wych w War­sza­wie wspar­cie-Gene­ral­ne­go Wyko­naw­cy (2013)

Chcesz dowie­dzieć się wię­cej? Skon­tak­tuj się z nami.