GreenFM

Usłu­ga Gre­enFM wspo­ma­ga pro­ces zarzą­dza­nia ener­gią w budyn­ku poprzez ana­li­zę funk­cjo­no­wa­nia obiek­tu, para­me­trów wewnętrz­nych oraz rze­czy­wi­ste­go zuży­cia ener­gii.

Zobacz co ofe­ru­je­my w zakre­sie usłu­gi Gre­enFM.

Zachę­ca­my rów­nież do zapo­zna­nia się z pro­jek­ta­mi zre­ali­zo­wa­ny­mi przez naszą fir­mę w zakre­sie Gre­enFM.

Chcesz dowie­dzieć się wię­cej? Skon­tak­tuj się z nami.