Polityka plików "cookies"

Poli­ty­ka pli­ków cookies”

Niniej­sza Poli­ty­ka doty­czy pli­ków cookies” (dane infor­ma­tycz­ne) i odno­si się do tej stro­ny inter­ne­to­wej, któ­rej wła­ści­cie­lem jest Go4Energy, z sie­dzi­bą w War­sza­wie.

Jakie infor­ma­cje zbie­ra stro­na inter­ne­to­wa?

Ta stro­na inter­ne­to­wa nie zbie­ra w spo­sób auto­ma­tycz­ny żad­nych infor­ma­cji, z wyjąt­kiem infor­ma­cji zawar­tych w pli­kach cookies.

Czym są pli­ki cookies”?

Przez poję­cie pli­ki cookies” nale­ży rozu­mieć dane infor­ma­tycz­ne, w szcze­gól­no­ści pli­ki tek­sto­we, któ­re są prze­cho­wy­wa­ne w urzą­dze­niach koń­co­wych użyt­kow­ni­ków prze­zna­czo­ne do korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych. Cookies” zazwy­czaj zawie­ra­ją nazwę stro­ny inter­ne­to­wej z któ­rej pocho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kal­ny numer. Pli­ki te rów­nież pozwa­la­ją roz­po­znać urzą­dze­nie użyt­kow­ni­ka i odpo­wied­nio wyświe­tlić stro­nę inter­ne­to­wą dosto­so­wa­ną do jego indy­wi­du­al­nych pre­fe­ren­cji.

Do cze­go uży­wa­my pli­ków cookies”?

Pli­ki cookies” uży­wa­ne są rów­nież w celu two­rze­nia ano­ni­mo­wych sta­ty­styk, z wyłą­cze­niem per­so­nal­nej iden­ty­fi­ka­cji użyt­kow­ni­ka, któ­re poma­ga­ją zro­zu­mieć w jaki spo­sób użyt­kow­nik korzy­sta ze stron inter­ne­to­wych co umoż­li­wia ulep­sza­nie ich struk­tu­ry i zawar­to­ści.

Jakich pli­ków cookies” uży­wa­my?

Sto­so­wa­ne są dwa rodza­je pli­ków cookies” – sesyj­ne” oraz sta­łe”. Pierw­sze z nich są pli­ka­mi tym­cza­so­wy­mi, któ­re pozo­sta­ją na urzą­dze­niu użyt­kow­ni­ka, aż do wylo­go­wa­nia ze stro­ny inter­ne­to­wej lub wyłą­cze­nia opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej). Sta­łe” pli­ki pozo­sta­ją na urzą­dze­niu użyt­kow­ni­ka przez czas okre­ślo­ny w para­me­trach pli­ków cookies” albo do momen­tu ich ręcz­ne­go usu­nię­cia przez użyt­kow­ni­ka. Pli­ki cookies” wyko­rzy­sty­wa­ne przez part­ne­rów ope­ra­to­ra stro­ny inter­ne­to­wej, w tym w szcze­gól­no­ści użyt­kow­ni­ków stro­ny inter­ne­to­wej, pod­le­ga­ją ich wła­snej poli­ty­ce pry­wat­no­ści.

Czy pli­ki cookies” zawie­ra­ją dane oso­bo­we?

Dane oso­bo­we gro­ma­dzo­ne przy uży­ciu pli­ków cookies” mogą być zbie­ra­ne wyłącz­nie w celu wyko­ny­wa­nia okre­ślo­nych funk­cji na rzecz użyt­kow­ni­ka. Takie dane są zaszy­fro­wa­ne w spo­sób unie­moż­li­wia­ją­cy dostęp do nich oso­bom nie­upraw­nio­nym.

Usu­wa­nie pli­ków cookies”.

Stan­dar­do­wo opro­gra­mo­wa­nie słu­żą­ce do prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych domyśl­nie dopusz­cza umiesz­cza­nie pli­ków cookies” na urzą­dze­niu koń­co­wym. Usta­wie­nia te mogą zostać zmie­nio­ne w taki spo­sób, aby blo­ko­wać auto­ma­tycz­ną obsłu­gę pli­ków cookies” w usta­wie­niach prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej bądź infor­mo­wać o ich każ­do­ra­zo­wym prze­sła­niu na urzą­dze­nie użyt­kow­ni­ka. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o moż­li­wo­ści i spo­so­bach obsłu­gi pli­ków cookies” dostęp­ne są w usta­wie­niach opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej). Ogra­ni­cze­nie sto­so­wa­nia pli­ków cookies”, może wpły­nąć na nie­któ­re funk­cjo­nal­no­ści dostęp­ne na stro­nie inter­ne­to­wej.