Obowiązek informacyjny

Dro­gi Użyt­kow­ni­ku,
Pro­si­my o zapo­zna­nie się z poniż­szy­mi infor­ma­cji doty­czą­cy­mi prze­twa­rza­nia Pań­stwa danych oso­bo­wych zgod­nie z wymo­ga­mi roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie danych oso­bo­wych i wyra­że­nie wszyst­kich zgód celem umoż­li­wie­nia nam dal­sze­go kon­tak­tu i infor­mo­wa­nia Pań­stwa na bie­żą­co o pro­duk­tach i usłu­gach świad­czo­nych przez nas. 
Jak prze­twa­rza­my Pań­stwa dane? (Obo­wią­zek infor­ma­cyj­ny)

 1. Zakres danych: w przy­pad­ku, gdy łączy Pań­stwa z Go4IT sp. z o.o. sp. k. zawar­ta umo­wa prze­twa­rza­my nastę­pu­ją­ce kate­go­rie Pań­stwa danych: dane iden­ty­fi­ka­cyj­ne (imię, nazwi­sko, miej­sce pra­cy, sta­no­wi­sko służ­bo­we, fir­ma pod­mio­tu gospo­dar­cze­go, NIP, REGON, KRS), dane kon­tak­to­we (numer tele­fo­nu, adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej) oraz kore­spon­den­cyj­ne (adres sie­dzi­by pod­mio­tu gospo­dar­cze­go), dane finan­so­we (numer rachun­ku ban­ko­we­go), dane doty­czą­ce zawar­tych umów;
 2. Zakres danych: w przy­pad­ku, gdy podej­mo­wa­ne są czyn­no­ści zmie­rza­ją­ce do nawią­za­nia współ­pra­cy biz­ne­so­wej prze­twa­rza­my nastę­pu­ją­ce kate­go­rie Pań­stwa danych: dane iden­ty­fi­ka­cyj­ne (imię, nazwi­sko, miej­sce pra­cy, sta­no­wi­sko służ­bo­we, fir­ma pod­mio­tu gospo­dar­cze­go, NIP, REGON, KRS), dane kon­tak­to­we (numer tele­fo­nu, adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej) oraz kore­spon­den­cyj­ne (adres sie­dzi­by pod­mio­tu gospo­dar­cze­go);

 3. Admi­ni­stra­tor: W zależ­no­ści od wyra­żo­nych zgód admi­ni­stra­to­rem Pań­stwa danych oso­bo­wych jest:
 4. Go4IT sp. z o.o. sp.k. z sie­dzi­bą w War­sza­wie przy ul. Bia­ło­brze­skiej 68 lok. 64, 02 – 325 War­sza­wa, wpi­sa­na do Reje­stru Przed­się­bior­ców pro­wa­dzo­ne­go przez Sąd Rejo­no­wy dla m.st. War­sza­wy w War­sza­wie, XII Wydział Gospo­dar­czy pod nume­rem KRS 0000434398, NIP 701 035 54 58, (Go4IT);

  GO4CONTROL sp. z o.o. sp. k. z sie­dzi­bą w War­sza­wie ul. Bia­ło­brze­ska 68 lok. 64, 02 – 325 War­sza­wa, wpi­sa­na do reje­stru przed­się­bior­ców, pro­wa­dzo­ne­go przez Sąd Rejo­no­wy dla m.st. War­sza­wy w War­sza­wie; XII Wydział Gospo­dar­czy pod nume­rem KRS 0000664281, NIP: 701 066 74 13, (Go4Control);

 5. Inspek­tor ochro­ny danych: Admi­ni­stra­tor danych nie wyzna­czył inspek­to­ra ochro­ny danych w związ­ku z bra­kiem takie­go obo­wiąz­ku wyni­ka­ją­ce­go z RODO (art. 37 RODO);
 6. Cele i pod­sta­wa prze­twa­rza­nia:
 7. W przy­pad­ku, gdy łączy Pań­stwa umo­wa zawar­ta z Go4IT, Pań­stwa dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne w nastę­pu­ją­cym celu:

  1. reali­za­cji zawar­tej umo­wy (pod­sta­wa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  2. udo­ku­men­to­wa­nia zawar­tej umo­wy i jej roz­li­cze­nia, na pod­sta­wie prze­pi­sów pra­wa podat­ko­we­go, rachun­ko­we­go (pod­sta­wa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
  3. wewnętrz­nych celów admi­ni­stra­cyj­nych Go4IT, w tym sta­ty­sty­ki będą­cych reali­za­cją nasze­go praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su (pod­sta­wa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. archi­wal­nym (dowo­do­wym) będą­cym reali­za­cją nasze­go praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su zabez­pie­cze­nia infor­ma­cji na wypa­dek praw­nej potrze­by wyka­za­nia fak­tów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. ewen­tu­al­ne­go usta­le­nia, docho­dze­nia lub obro­ny przed rosz­cze­nia­mi będą­ce­go reali­za­cją nasze­go praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su (pod­sta­wa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  W przy­pad­ku, gdy nie łączy Pań­stwa umo­wa zawar­ta z Go4IT, Pań­stwa dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne w nastę­pu­ją­cym celu:

  1. podej­mo­wa­nia czyn­no­ści zmie­rza­ją­cych do nawią­za­nia współ­pra­cy biz­ne­so­wej (pod­sta­wa z art. 6 ust 1 lit. f RODO);
  2. wewnętrz­nych celów admi­ni­stra­cyj­nych Go4IT, w tym sta­ty­sty­ki będą­cych reali­za­cją nasze­go praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su (pod­sta­wa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. archi­wal­nym (dowo­do­wym) będą­cym reali­za­cją nasze­go praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su zabez­pie­cze­nia infor­ma­cji na wypa­dek praw­nej potrze­by wyka­za­nia fak­tów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  Pań­stwa dane oso­bo­we prze­twa­rza­ne będą rów­nież w celu mar­ke­tin­go­wym w nastę­pu­ją­cym celu:

  1. ofe­ro­wa­nia Pań­stwu przez Go4IT pro­duk­tów i usług Go4IT (mar­ke­ting bez­po­śred­ni) (pod­sta­wa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. ofe­ro­wa­nia pro­duk­tów i usług na pod­sta­wie Pań­stwa zain­te­re­so­wa­nia ofer­tą (pod­sta­wa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  3. dobie­ra­nia ofert pro­duk­tów i usług pod kątem Pań­stwa potrzeb, czy­li pro­fi­lo­wa­nia, będą­ce­go reali­za­cją nasze­go praw­nie uza­sad­nio­ne­go w tym inte­re­su (pod­sta­wa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. ana­li­tycz­nych – lep­sze­go dobo­ru usług do potrzeb naszych klien­tów, ogól­nej opty­ma­li­za­cji naszych pro­duk­tów, opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów obsłu­gi, budo­wa­nia wie­dzy o naszych klien­tach, będą­ce­go reali­za­cją nasze­go praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su (pod­sta­wa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. archi­wal­nych (dowo­do­wych) będą­cych reali­za­cją nasze­go praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su zabez­pie­cze­nia infor­ma­cji na wypa­dek praw­nej potrze­by wyka­za­nia fak­tów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. Odbior­cy danych: odbior­cą Pań­stwa danych oso­bo­wych będą: fir­my współ­pra­cu­ją­ce w zakre­sie usług IT, fir­my współ­pra­cu­ją­ce w zakre­sie rachun­ko­wo­ści i księ­go­wo­ści;
 9. Okres prze­cho­wy­wa­nia: Dane prze­twa­rza­ne dla potrzeb mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go naszych pro­duk­tów i usług w opar­ciu o zgo­dę może­my prze­twa­rzać do cza­su, aż wyco­fa­ją Pań­stwo wyra­żo­ną w tym zakre­sie zgo­dę lub usta­li­my, że się zdez­ak­tu­ali­zo­wa­ły. Dane prze­twa­rza­ne na pod­sta­wie praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su admi­ni­stra­to­ra danych może­my prze­twa­rzać do cza­su wypeł­nie­nia praw­nie uza­sad­nio­nych inte­re­sów Go4IT sta­no­wią­cych pod­sta­wę tego prze­twa­rza­nia lub do cza­su wnie­sie­nia przez Pań­stwa sprze­ci­wu wobec takie­go prze­twa­rza­nia. Dane prze­twa­rza­ne w związ­ku z reali­za­cją zawar­tej z Pań­stwem umo­wy może­my prze­twa­rzać przez okres nie dłuż­szy niż 6 lat od koń­ca roku, w któ­rym zaewi­den­cjo­no­wa­no w księ­gach ostat­nią ope­ra­cje gospo­dar­czą wyni­ka­ją­cą z umo­wy. Dane prze­twa­rza­ne w związ­ku z reali­za­cją czyn­no­ści zmie­rza­ją­cych do nawią­za­nia współ­pra­cy może­my prze­twa­rzać przez okres nie dłuż­szy niż 3 lata od dnia, w któ­rym zosta­ła Pań­stwu przed­sta­wio­na ofer­ta współ­pra­cy.
 10. Poucze­nie o pra­wach: przy­słu­gu­je Pań­stwu pra­wo dostę­pu do tre­ści swo­ich danych oraz pra­wo ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, pra­wo do prze­no­sze­nia danych, pra­wo wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia danych, pra­wo wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec pro­fi­lo­wa­nia, pra­wo do cof­nię­cia zgo­dy w dowol­nym momen­cie bez poda­nia przy­czy­ny, bez wpły­wu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­re­go doko­na­no na pod­sta­wie zgo­dy przed jej cof­nię­ciem;
 11. Pra­wo do skar­gi: przy­słu­gu­je Pań­stwu pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych, gdy uzna­ją Pań­stwo, iż prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych Pań­stwa doty­czą­cych naru­sza prze­pi­sy RODO;
 12. Pra­wo do sprze­ci­wu: w każ­dej chwi­li przy­słu­gu­je Pań­stwu pra­wo do wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia Pań­stwa danych na pod­sta­wie praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su, opi­sa­ne­go powy­żej. Prze­sta­nie­my prze­twa­rzać Pań­stwa dane w tych celach, chy­ba że będzie­my w sta­nie wyka­zać, że w sto­sun­ku do tych danych ist­nie­ją dla nas waż­ne praw­nie uza­sad­nio­ne pod­sta­wy, któ­re są nad­rzęd­ne wobec Pań­stwa inte­re­sów, praw i wol­no­ści, lub dane będą nam nie­zbęd­ne do ewen­tu­al­ne­go usta­le­nia, docho­dze­nia lub obro­ny rosz­czeń.
 13. Pań­stwa dane oso­bo­we nie pod­le­ga­ją zauto­ma­ty­zo­wa­ne­mu podej­mo­wa­niu decy­zji, w tym pro­fi­lo­wa­niu zwią­za­nym z auto­ma­tycz­nym podej­mo­wa­niem decy­zji;
 14. Cof­nię­cie zgo­dy: W każ­dej chwi­li przy­słu­gu­je Pań­stwu pra­wo do wyco­fa­nia swo­jej zgo­dy poprzez kon­takt pisem­ny z Go4IT na adres kore­spon­den­cyj­ny Spół­ki, tj. Go4IT sp. z o.o. sp.k. ul. Łuc­ka 18 lok. 112, 00 – 845 War­sza­wa, bez poda­nia przy­czy­ny, a tak­że bez wpły­wu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­re­go doko­na­no na pod­sta­wie zgo­dy przed jej cof­nię­ciem. W przy­pad­ku sko­rzy­sta­nia z tego pra­wa zaprze­sta­nie­my prze­twa­rza­nia danych w celu obję­tym uprzed­nio wyra­żo­ną zgo­dą.
 15. W obsza­rze budo­wa­nej współ­pra­cy Pań­stwa dane oso­bo­we mogą być prze­twa­rza­ne przez Go4IT tak­że w celu two­rze­nia lub kie­ro­wa­nia ofert doty­czą­cych pro­duk­tów lub usług Go4IT. Ofer­ty te kie­ro­wa­ne będą jedy­nie po wyra­że­niu zgo­dy obej­mu­ją­cej takie dzia­ła­nia.