Obowiązek informacyjny newsletter

Jak prze­twa­rza­my Pań­stwa dane? (Obo­wią­zek infor­ma­cyj­ny)

 1. Zakres danych: prze­twa­rza­my nastę­pu­ją­ce kate­go­rie Pań­stwa danych: dane iden­ty­fi­ka­cyj­ne (imię, nazwi­sko), dane kon­tak­to­we (adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej);
 2. Admi­ni­stra­tor: admi­ni­stra­to­rem Pań­stwa danych oso­bo­wych jest GO4IT sp. z o.o. sp.k. z sie­dzi­bą w War­sza­wie przy ul. Bia­ło­brze­skiej 68 lok. 64, 02 – 325 War­sza­wa wpi­sa­na do Reje­stru Przed­się­bior­ców pro­wa­dzo­ne­go przez Sąd Rejo­no­wy dla m.st. War­sza­wy w War­sza­wie, XII Wydział Gospo­dar­czy pod nume­rem KRS 0000434398, NIP 701 035 54 58, zna­na Pań­stwu w rela­cjach biz­ne­so­wych jako Go4Energy, (GO4IT),
 3. Inspek­tor ochro­ny danych: Admi­ni­stra­tor danych nie wyzna­czył inspek­to­ra ochro­ny danych w związ­ku z bra­kiem takie­go obo­wiąz­ku wyni­ka­ją­ce­go z RODO (art. 37 RODO);
 4. Cele i pod­sta­wa prze­twa­rza­nia:W związ­ku z chę­cią otrzy­my­wa­nia od Go4IT new­slet­te­ra, Pań­stwa dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne w nastę­pu­ją­cym celu:
  1. reali­za­cji wysył­ki new­slet­te­ra zawie­ra­ją­ce­go infor­ma­cje o pro­duk­tach i usłu­gach Go4IT (pod­sta­wa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  2. wewnętrz­nych celów admi­ni­stra­cyj­nych Go4IT, w tym sta­ty­sty­ki będą­cych reali­za­cją nasze­go praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su (pod­sta­wa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. archi­wal­nym (dowo­do­wym) będą­cym reali­za­cją nasze­go praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su zabez­pie­cze­nia infor­ma­cji na wypa­dek praw­nej potrze­by wyka­za­nia fak­tów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. ewen­tu­al­ne­go usta­le­nia, docho­dze­nia lub obro­ny przed rosz­cze­nia­mi będą­ce­go reali­za­cją nasze­go praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su (pod­sta­wa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. Odbior­cy danych: odbior­cą Pań­stwa danych oso­bo­wych będą: fir­my współ­pra­cu­ją­ce w zakre­sie usług IT, fir­my świad­czą­ce wysył­kę new­slet­te­ra;
 6. Okres prze­cho­wy­wa­nia: Dane prze­twa­rza­ne w opar­ciu o zgo­dę może­my prze­twa­rzać do cza­su, aż wyco­fa­ją Pań­stwo wyra­żo­ną w tym zakre­sie zgo­dę lub usta­li­my, że się zdez­ak­tu­ali­zo­wa­ły. Dane prze­twa­rza­ne na pod­sta­wie praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su admi­ni­stra­to­ra danych może­my prze­twa­rzać do cza­su wypeł­nie­nia praw­nie uza­sad­nio­nych inte­re­sów Go4IT sta­no­wią­cych pod­sta­wę tego prze­twa­rza­nia lub do cza­su wnie­sie­nia przez Pań­stwa sprze­ci­wu wobec takie­go prze­twa­rza­nia. Dane prze­twa­rza­ne w związ­ku z reali­za­cją zawar­tej z Pań­stwem umo­wy o świad­cze­nie usłu­gi wysył­ki new­slet­te­ra może­my prze­twa­rzać przez okres nie dłuż­szy niż 1 rok od momen­tu roz­wią­za­nia umo­wy o świad­cze­nie usłu­gi new­slet­te­ra.
 7. Poucze­nie o pra­wach: przy­słu­gu­je Pań­stwu pra­wo dostę­pu do tre­ści swo­ich danych oraz pra­wo ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, pra­wo do prze­no­sze­nia danych, pra­wo wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia danych, pra­wo wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec pro­fi­lo­wa­nia, pra­wo do cof­nię­cia zgo­dy w dowol­nym momen­cie bez poda­nia przy­czy­ny, bez wpły­wu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­re­go doko­na­no na pod­sta­wie zgo­dy przed jej cof­nię­ciem;
 8. Pra­wo do skar­gi: przy­słu­gu­je Pań­stwu pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych, gdy uzna­ją Pań­stwo, iż prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych Pań­stwa doty­czą­cych naru­sza prze­pi­sy RODO;
 9. Pra­wo do sprze­ci­wu: w każ­dej chwi­li przy­słu­gu­je Pań­stwu pra­wo do wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia Pań­stwa danych na pod­sta­wie praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su, opi­sa­ne­go powy­żej. Prze­sta­nie­my prze­twa­rzać Pań­stwa dane w tych celach, chy­ba że będzie­my w sta­nie wyka­zać, że w sto­sun­ku do tych danych ist­nie­ją dla nas waż­ne praw­nie uza­sad­nio­ne pod­sta­wy, któ­re są nad­rzęd­ne wobec Pań­stwa inte­re­sów, praw i wol­no­ści, lub dane będą nam nie­zbęd­ne do ewen­tu­al­ne­go usta­le­nia, docho­dze­nia lub obro­ny rosz­czeń.
 10. Pań­stwa dane oso­bo­we nie pod­le­ga­ją zauto­ma­ty­zo­wa­ne­mu podej­mo­wa­niu decy­zji, w tym pro­fi­lo­wa­niu zwią­za­nym z auto­ma­tycz­nym podej­mo­wa­niem decy­zji;
 11. Cof­nię­cie zgo­dy: W każ­dej chwi­li przy­słu­gu­je Pań­stwu pra­wo do wyco­fa­nia swo­jej zgo­dy poprzez kon­takt pisem­ny z Go4IT na adres kore­spon­den­cyj­ny Spół­ki, tj. Go4IT sp. z o.o. sp.k. ul. Łuc­ka 18 lok. 112, 00 – 845 War­sza­wa lub poprzez klik­nię­cie lin­ku dołą­cza­ne­go do każ­dej wia­do­mo­ści wysy­ła­nej w ramach new­slet­te­ra, bez poda­nia przy­czy­ny, a tak­że bez wpły­wu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­re­go doko­na­no na pod­sta­wie zgo­dy przed jej cof­nię­ciem. W przy­pad­ku sko­rzy­sta­nia z tego pra­wa zaprze­sta­nie­my prze­twa­rza­nia danych w celu obję­tym uprzed­nio wyra­żo­ną zgo­dą.