Zuzanna Sewerynik

Zuzanna Sewerynik, go 4 energy, g4e

Zuzan­na Sewe­ry­nik

Susta­ina­bi­li­ty Con­sul­tant w Go4Energy. Absol­went­ka Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej kie­run­ku Inży­nie­ria Śro­do­wi­ska na Wydzia­le Insta­la­cji Budow­la­nych, Hydro­tech­ni­ki i Inży­nie­rii Śro­do­wi­ska.

W Go4Energy nale­ży do zespo­łu zaj­mu­ją­ce­go się spe­cja­li­stycz­ny­mi symu­la­cja­mi kom­pu­te­ro­wy­mi, reali­zu­ją­cym mode­le ener­ge­tycz­ne budyn­ków i sys­te­mów HVAC głów­nie na cele cer­ty­fi­ka­cji BREEAM, LEED oraz Gre­en Buil­ding Stan­dard.

W wol­nym cza­sie udzie­la się jako wolon­ta­riusz­ka w Schro­ni­sku dla zwie­rząt na Palu­chu. Miło­śnicz­ka wło­skiej kuch­ni oraz jaz­dy na rol­kach.