Robert Iliński

Robert Iliński, go 4 energy, g4e

Robert Iliń­ski

Senior Pro­ject Mana­ger w fir­mie Go4Energy. Koor­dy­nu­je dzia­łem zarzą­dza­nia ener­gią w budyn­kach i roz­wi­ja usłu­gę Gre­enFM. Absol­went Wydzia­łu Inży­nie­rii Śro­do­wi­ska Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej.

Poprzez ana­li­zę funk­cjo­no­wa­nia obiek­tu, para­me­trów wewnętrz­nych oraz rze­czy­wi­ste­go zuży­cia ener­gii pro­wa­dzi doradz­two dla inwe­sto­rów i zarząd­ców nie­ru­cho­mo­ści. Wyko­rzy­stu­jąc nowo­cze­sne narzę­dzia symu­la­cyj­ne oce­nia efek­tyw­ność ener­ge­tycz­ną budyn­ków, kom­fort użyt­kow­ni­ków i jakość śro­do­wi­ska wewnętrz­ne­go. Wspie­ra pro­wa­dza­nie cer­ty­fi­ka­cji budyn­ków w sys­te­mach BREEAMLEED, Gre­en Buil­ding Stan­dard.

Ponad­to, zaj­mu­je się oce­ną popraw­no­ści dzia­ła­nia sys­te­mów BMS. Jest współ­twór­cą apli­ka­cji, umoż­li­wia­ją­cej auto­ma­ty­za­cję zbie­ra­nia danych, rapor­to­wa­nie o zuży­ciu mediów oraz ich gra­ficz­ną pre­zen­ta­cję na plat­for­mie Dash­bo­ar­din­go­wej.

W wol­nych chwi­lach gra w siat­ków­kę i pił­kę noż­ną.