Piotr Mokrzański

Piotr Mokrzański, Piotr Mokrzanski, go 4 energy, g4e

Piotr Mokrzań­ski

Senior Pro­ject Mana­ger w Go4Energy. Posia­da upraw­nie­nia BREEAM Inter­na­tio­nal Asses­sor oraz BREEAM In-Use Audi­tor. Czło­nek Zrze­sze­nia Audy­to­rów Ener­ge­tycz­nych, Pol­skie­go Komi­te­tu Nor­ma­li­za­cyj­ne­go oraz Ogól­no­kra­jo­we­go Sto­wa­rzy­sze­nia Wspie­ra­nia Budow­nic­twa Zrów­no­wa­żo­ne­go (OSWBZ).

Ukoń­czył Wydział Inży­nie­rii Śro­do­wi­ska na Poli­tech­ni­ce War­szaw­skiej. Pro­wa­dził wie­le pro­jek­tów z zakre­su opty­ma­li­za­cji zuży­cia ener­gii zarów­no w budyn­kach biu­ro­wych, jak i miesz­kal­nych. Od lat dora­dza klien­tom w kwe­stiach wybo­ru naj­lep­szych roz­wią­zań pro­jek­to­wych.

W Go4Energy pra­cu­je nad pro­ce­sa­mi cer­ty­fi­ka­cji w sys­te­mie BREEAM. Swo­im doświad­cze­niem i wie­dzą dzie­li się pod­czas szko­leń orga­ni­zo­wa­nych dla inwe­sto­rów, gene­ral­nych wyko­naw­ców i pro­jek­tan­tów. Ponad­to jest spe­cja­li­stą w zakre­sie symu­la­cji kom­pu­te­ro­wych, wspo­ma­ga­ją­cych pro­ce­sy pro­jek­to­we.

W wol­nych chwi­lach inte­re­su­je się snow­bo­ar­dem, wspi­nacz­ką oraz bie­ga­niem.