Piotr Krysztopa

Com­mi­sio­ning Con­sul­tant w Go4Energy. Absol­went Wydzia­łu Insta­la­cji Budow­la­nych, Hydro­tech­ni­ki i Inży­nie­rii Śro­do­wi­ska na Poli­tech­ni­ce War­szaw­skiej.

Od 2017 roku aktyw­nie wspie­ra dział Com­mis­sio­nin­gu.

Pasjo­nat gór oraz aktyw­ne­go spę­dza­nia cza­su.