Piotr Bartkiewicz

Piotr Bartkiewicz, dr inż., go 4 energy, g4e

Piotr Bart­kie­wicz

Part­ner w fir­mie Go4Energy. Autor, kon­sul­tant i wyko­naw­ca pro­jek­tów zarzą­dza­nia ener­gią i budow­nic­twa zrów­no­wa­żo­ne­go w budyn­kach. Współ­za­ło­ży­ciel i czło­nek zarzą­du OSWBZ, jak rów­nież czło­nek Sek­cji Głów­nej Cie­płow­nic­twa, Ogrzew­nic­twa, Wen­ty­la­cji i Inży­nie­rii Atmos­fe­ry w PZITS. Anga­żu­je się w pro­jek­ty Unii Euro­pej­skiej, był m.in. lide­rem pro­jek­tów w ramach Inte­li­gent Ener­gy Euro­pe – IDES EDU, Per­for­man­ce Based Buil­ding – PeB­Bu oraz człon­kiem pro­jek­tów STEP i KODn­ZEB.

Adiunkt na Wydzia­le Insta­la­cji Budow­la­nych, Hydro­tech­ni­ki i Inży­nie­rii Śro­do­wi­ska Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej. W pra­cach nauko­wych podej­mu­je zagad­nie­nia zwią­za­ne z kom­pu­te­ro­wym wspo­ma­ga­niem pro­jek­to­wa­nia sys­te­mów budyn­ko­wych, mode­lo­wa­niem ener­ge­tycz­nym, zarzą­dza­niem infor­ma­cją o budyn­ku (BIM), symu­la­cja­mi CFD. Od kil­ku­na­stu lat zaj­mu­je się zagad­nie­nia­mi zuży­cia ener­gii i zarzą­dza­niem sys­te­ma­mi w budyn­kach.

Czło­nek mię­dzy­na­ro­do­wych sto­wa­rzy­szeń i repre­zen­tant Pol­ski na mię­dzy­na­ro­do­wych forach naukow­ców i inży­nie­rów bran­ży HVAC – repre­zen­tant Pol­ski w REHVA, ASHRAE, IBPSA. Prze­wod­ni­czą­cy Sek­cji Głów­nej COWiIA PZITS. Kie­row­nik pro­jek­tów UE.

W pra­cach podej­mu­je zagad­nie­nia kom­pu­te­ro­we­go wspo­ma­ga­nia pro­jek­to­wa­nia, sys­te­mów BIM, symu­la­cji CFD, zuży­cia ener­gii, mode­lo­wa­nia budyn­ków i sys­te­mów HVAC, pro­ce­sów daylighting’u, kom­for­tu użyt­kow­ni­ków i jako­ści śro­do­wi­ska wewnętrz­ne­go, zarzą­dza­nia pro­jek­ta­mi, cer­ty­fi­ka­cji LEED, BREEAM, Gre­en Buil­ding Stan­dard, ana­li­za­mi LCA.

Pry­wat­nie miło­śnik bie­ga­nia, nar­ciar­stwa, nur­ko­wa­nia, żeglar­stwa oraz sze­ro­ko rozu­mia­nej muzy­ki. Fana­tyk Sła­wo­mi­ra Mroż­ka i wiel­bi­ciel Top­Ge­ar.