Paweł Nowotniak

Paweł Nowotniak, go 4 energy, g4e

Paweł Nowot­niak

Pro­ject Mana­ger w Go4Energy. Absol­went Szko­ły Głów­nej Gospo­dar­stwa Wiej­skie­go oraz Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej.

Posia­da kil­ku­let­nie doświad­cze­nie w bez­po­śred­nim nad­zo­rze nad pra­ca­mi HVAC w obiek­tach biu­ro­wych. W Go4Energy odpo­wia­da za prze­pro­wa­dza­nie audy­tów ener­ge­tycz­nych, pro­ces Com­mis­sio­nin­gu HVAC oraz two­rze­nie mode­li ener­ge­tycz­nych budyn­ków biu­ro­wych i sys­te­mów HVAC na potrze­by cer­ty­fi­ka­cji LEED oraz BREEAM.

W latach 2015 – 2016 aktyw­nie dzia­łał na rzecz roz­wo­ju Ogól­no­kra­jo­we­go Sto­wa­rzy­sze­nia Wspie­ra­nia Budow­nic­twa Zrów­no­wa­żo­ne­go. Posia­da upraw­nie­nia budow­la­ne w spe­cjal­no­ści insta­la­cyj­nej w zakre­sie sie­ci, insta­la­cji i urzą­dzeń ciepl­nych, wen­ty­la­cyj­nych, gazo­wych, wodo­cią­go­wych i kana­li­za­cyj­nych bez ogra­ni­czeń.

Pasjo­nat gieł­dy, eko­no­mii i zdro­we­go try­bu życia.