Paulina Grabowska

Paulina Grabowska, go 4 energy, g4e

Absol­went­ka Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej stu­diów I stop­nia na kie­run­ku inży­nie­ria śro­do­wi­ska, absol­went­ka Szko­ły Głów­nej Han­dlo­wej stu­diów I stop­nia na kie­run­ku meto­dy ilo­ścio­we i sys­te­my infor­ma­cyj­ne, a obec­nie stu­dent­ka stu­diów II stop­nia w SGH na kie­run­ku ana­li­za danych – Big Data oraz spe­cjal­no­ści mię­dzy­kie­run­ko­wej Zarzą­dza­nie Pro­jek­ta­mi.

W Go4Energy pra­cu­je w zespo­le audy­tów ener­ge­tycz­nych, wspie­ra swo­ją wie­dzą i doświad­cze­niem w ana­li­zie danych i opra­co­wa­niu rapor­tów.

Zwo­len­nicz­ka zdro­we­go try­bu życia. Zakrę­co­na na punk­cie ana­li­zy danych. W wol­nym cza­sie uwiel­bia podró­żo­wać, goto­wać i czy­tać książ­ki.