Marcin Żak

LEED Con­sul­tant w Go4Energy. Absol­went Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej na wydzia­le Insta­la­cji Budow­la­nych, Hydro­tech­ni­ki i Inży­nie­rii Śro­do­wi­ska. W trak­cie zdo­by­wa­nia upraw­nień budow­la­nych w spe­cjal­no­ści insta­la­cyj­nej w zakre­sie sie­ci, insta­la­cji i urzą­dzeń ciepl­nych, wen­ty­la­cyj­nych, gazo­wych, wodo­cią­go­wych i kana­li­za­cyj­nych bez ogra­ni­czeń oraz upraw­nień w spe­cjal­no­ści kon­struk­cyj­no-budow­la­nej w ogra­ni­czo­nym zakre­sie.

W Go4Energy wspie­ra dział LEED w pro­wa­dze­niu cer­ty­fi­ka­cji budyn­ków kuba­tu­ro­wych i powierzch­ni biu­ro­wych.

Lubi aktyw­nie spę­dzać czas gra­jąc w spor­ty zespo­ło­we oraz jeż­dżąc kon­no.