Magdalena Sadowska

Magdalena Sadowska, go 4 energy, g4e

Mag­da­le­na Sadow­ska

Senior Pro­ject Mana­ger w Go4Energy. Kie­ru­je dzia­łem Ana­li­zy i eks­per­ty­zy. Zaj­mu­je się wyko­ny­wa­niem spe­cja­li­stycz­nych symu­la­cji kom­pu­te­ro­wych dla budyn­ków nowo­pro­jek­to­wa­nych i moder­ni­zo­wa­nych. Absol­went­ka Wydzia­łu Inży­nie­rii Śro­do­wi­ska Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej. Czło­nek Ogól­no­kra­jo­we­go Sto­wa­rzy­sze­nia Wspie­ra­nia Budow­nic­twa Zrów­no­wa­żo­ne­go (OSWBZ).

W swo­jej pra­cy podej­mu­je dzia­ła­nia w zakre­sie two­rze­nia symu­la­cji kom­pu­te­ro­wych, wspo­ma­ga­ją­cych pro­ces pro­jek­to­wy, mode­lo­wa­nia budyn­ków i sys­te­mów HVAC, ana­liz zuży­cia ener­gii, oświe­tle­nia natu­ral­ne­go i kom­for­tu ter­micz­ne­go. Dodat­ko­wo wspie­ra spe­cja­li­stów w cer­ty­fi­ka­cji budyn­ków w sys­te­mach LEED, BREEAM, WELL i Gre­en Buil­ding Stan­dard.

Uwiel­bia aktyw­nie spę­dzać czas.