Katarzyna Podyma

Dyrek­tor ds. mar­ke­tin­gu i sprze­da­ży w Go4Energy oraz dyrek­tor pro­jek­tu w Ogól­no­kra­jo­wym Sto­wa­rzy­sze­niu Wspie­ra­nia Budow­nic­twa Zrów­no­wa­żo­ne­go (OSWBZ). Czło­nek sto­wa­rzy­sze­nia Ladies First i Rady Pro­gra­mo­wej kon­kur­su Top Woman in Real Esta­te.

Posia­da boga­te doświad­cze­nie w sprze­da­ży i mar­ke­tin­gu dla bran­ży nie­ru­cho­mo­ści i budow­nic­twa. Pra­co­wa­ła w takich fir­mach jak War­bud, red­Net Pro­per­ty Gro­up, Emmer­son, Lay­eta­na Deve­lop­ments, CEE Pro­per­ty Gro­up. Przez kil­ka lat pro­wa­dzi­ła też wła­sną fir­mę remon­to­wo-budow­la­ną.

W Go4Energy zaj­mu­je się opra­co­wy­wa­niem i wdra­ża­niem stra­te­gii dzia­łań mar­ke­tin­go­wo-sprze­da­żo­wych dla wszyst­kich usług ofe­ro­wa­nych przez fir­mę. Potra­fi pisać na każ­dy temat i jest odpo­wie­dzial­na za kon­tak­ty z media­mi.

Jej pasją są egzo­tycz­ne podró­że, a w wol­nych chwi­lach roz­piesz­cza swo­je­go Jack Rus­sell Ter­rie­ra.