Katarzyna Maćkiewicz

Katarzyna Maćkiewicz, go 4 energy, g4e

Kata­rzy­na Mać­kie­wicz

Con­sul­tant w Go4Energy. W struk­tu­rach fir­my zaan­ga­żo­wa­na w cer­ty­fi­ka­cję w sys­te­mach LEEDWELL Buil­ding Stan­dard dla róż­ne­go rodza­ju budyn­ków kuba­tu­ro­wych i powierzch­ni biu­ro­wych.

Absol­went­ka Wydzia­łu Archi­tek­tu­ry i Urba­ni­sty­ki Poli­tech­ni­ki Poznań­skiej Posia­da upraw­nie­nia LEED AP w spe­cjal­no­ści Inte­rior Design & Con­struc­tion oraz upraw­nie­nia do pro­jek­to­wa­nia i kie­ro­wa­nia robo­ta­mi budow­la­ny­mi bez ogra­ni­czeń w zakre­sie archi­tek­tu­ry. Jest w trak­cie zdo­by­wa­nia upraw­nień WELL AP.

W trak­cie pro­ce­su cer­ty­fi­ka­cji sta­ra się wyko­rzy­sty­wać swo­je doświad­cze­nie naby­te w pra­cy na budo­wach oraz w pra­cow­niach archi­tek­to­nicz­nych przy pro­jek­to­wa­niu i reali­za­cji obiek­tów biu­ro­wych, miesz­kal­nych, maga­zy­no­wych i han­dlo­wo-usłu­go­wych.

Entu­zjast­ka wpro­wa­dza­nia nowa­tor­skich roz­wią­zań w cer­ty­fi­ko­wa­nych budyn­kach celem popra­wy zdro­wia i kom­for­tu jego użyt­kow­ni­ków. W trak­cie pro­ce­su cer­ty­fi­ka­cji zwra­ca szcze­gól­ną uwa­gę na dobór zdro­wych mate­ria­łów budow­la­nych i wykoń­cze­nio­wych. Swo­ją wie­dzę mia­ła oka­zję ugrun­to­wać uczest­ni­cząc w 2017 roku w dotych­czas jedy­nym w Pol­sce szko­le­niu WELL AP, zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Ogól­no­kra­jo­we Sto­wa­rzy­sze­nie Wspie­ra­nia Budow­nic­twa Zrów­no­wa­żo­ne­go (OSWBZ​.org) i pro­wa­dzo­nym przez cer­ty­fi­ko­wa­ne­go tre­ne­ra z IWBI Aca­de­my.