Katarzyna Kopeć

Katarzyna Kopeć, go 4 energy, g4e

Kata­rzy­na Kopeć

Absol­went­ka Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej na wydzia­le Insta­la­cji Budow­la­nych Hydro­tech­ni­ki i Inży­nie­rii Śro­do­wi­ska.

W Go4Energy wspo­ma­ga zespół spe­cja­li­stycz­nych symu­la­cji kom­pu­te­ro­wych w mode­lo­wa­niu ener­ge­tycz­nym budyn­ków i sys­te­mów HVAC.

W latach 2016 – 2017 aktyw­nie dzia­ła­ła na rzecz roz­wo­ju Ogól­no­kra­jo­we­go Sto­wa­rzy­sze­nia Wspie­ra­nia Budow­nic­twa Zrów­no­wa­żo­ne­go.

Miło­śnicz­ka podró­ży oraz gór­skich wędró­wek.