Kamil Kalita

BREEAM Spe­cia­list w Go4Energy. Stu­dent wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej z doświad­cze­niem w bran­ży budow­la­nej, naby­tym pod­czas pra­cy na budo­wie w kadrze Gene­ral­ne­go Wyko­naw­cy. Posia­da upraw­nie­nia BREEAM Inter­na­tio­nal Asses­sor, BREEAM Accre­di­ted Pro­fes­sio­nal.

W Go4Energy zaj­mu­je się cer­ty­fi­ka­cją BREEAM nowo­pow­sta­ją­cych, moder­ni­zo­wa­nych i ist­nie­ją­cych obiek­tów budow­la­nych.

Pasjo­nat podró­żo­wa­nia i gór.