Jakub Wysocki

Susta­ina­bi­li­ty Con­sul­tant w Go4Energy. Absol­went wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go Ener­ge­ty­ki i Lot­nic­twa Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej na kie­run­ku Ener­ge­ty­ka.

W Go4Energy zaj­mu­je się wyko­ny­wa­niem mode­li ener­ge­tycz­nych budyn­ków oraz wspar­ciem zespo­łu cer­ty­fi­ka­cji BREEAM.

W wol­nym cza­sie uwiel­bia grać w hoke­ja na łyż­wach i w hoke­ja na rol­kach.