Ewelina Kowalczyk

Junior Pro­ject Mana­ger w Go4Energy. Absol­went­ka Wydzia­łu Insta­la­cji Budow­la­nych, Hydro­tech­ni­ki i Inży­nie­rii Śro­do­wi­ska na Poli­tech­ni­ce War­szaw­skiej.

W Go4Energy nale­ży do dzia­łu odpo­wie­dzial­ne­go za wyko­ny­wa­nie mode­li ener­ge­tycz­nych budyn­ków i sys­te­mów HVAC oraz prze­pro­wa­dza­niem spe­cja­li­stycz­nych symu­la­cji kom­pu­te­ro­wych dla budyn­ków głów­nie na potrze­by cer­ty­fi­ka­cji LEED, BREEAM i Gre­en Buil­ding Stan­dard.

Pry­wat­nie miło­śnicz­ka podró­ży i dobrej kuch­ni.

Chcesz dowie­dzieć się wię­cej o naszych pro­jek­tach? Odwiedź stro­nę Reali­za­cje.